يکشنبه, 4 آبان 1399
مشخصات عمومی
کد: 99/3869/503 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: انتخاب پیمانکار آنکال کلید دردست امور های برق روشنایی ، گلستان ، ستارخان ، ائل گلی ، قراملک ، باغمیشه ، اندیشه ، آذرشهر ، اسکو و خشروشاه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 

 

 

اسناد استعلام ارزیابی کیفی

 

برای برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با عنوان:

 

 

انتخاب پیمانکار آنکال کلید دردست امور های برق روشنایی ، گلستان ، ستارخان ، ائل گلی ، قراملک ، باغمیشه ، اندیشه ، آذرشهر ،اسکو و خسروشاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) پيرو آگهی مناقصه عمومیشماره503/ 3869 /99 مورخ  03/ 04 /99 موضوع  "انتخاب پیمانکار آنکال کلید دردست امور های برق روشنایی ، گلستان ، ستارخان ، ائل گلی ، قراملک ، باغمیشه ، اندیشه ، آذرشهر ،اسکو و خسروشاهمطابق شرح خدمات منضم به اسناد مناقصه " بمنظور ارزيابي كيفي مناقصه گران مذکور لازم است نسبت به  تكميل  فرم هاي ارزيابي پيوست اقدام و مدارك و مستندات خواسته شده را به همراه فرم هاي تكميل شدهدریک زونکن جداگانه کلاسه شده ( بدون پاکت )  طبق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه همراه با پاکتهای مناقصه تحویل فرمائید.

 

شايان ذكراست كليه اسناد ارزيابي بايستي به امضاء دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و به مهر شركت ممهور گردد.

 

1- نام و نشاني  دستگاه مناقصه گزار :

تبريز - كوي وليعصر - خيابان نظامي - اول قطران - شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

2- موضوع ارزیابی :

انتخاب پیمانکار آنکال کلید دردست امور های برق روشنایی ، گلستان ، ستارخان ، ائل گلی ، قراملک ، باغمیشه ، اندیشه ، آذرشهر ،اسکو و خسروشاهمطابق شرح خدمات منضم به اسناد مناقصه

 

3- الزامات استعلام ارزیابی کیفی :

ارائه گواهی رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو و داشتن گواهی  تایید صلاحیت ایمنی کار از اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی و) صورتهای مالی حسابرسی شده مطابق تصویب­نامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 9/2/88 وزارت امور اقتصادی و دارائی

 

4- محل تأمین اعتبار و مبلغتقریبی و مدت پیمان  :

از محل منابع داخلی مناقصه گزار برای کل موضوع مناقصه مبلغ (بعدد) 000 000 000 150  ریال ( بحروف ) یکصدو پنجاه میلیارد ریال ) بوده که برای هر گروه  000 000 000 50 ریال  میباشد:

 

5- معيارهاي ارزيابي و امتياز آنها

به شرح فرم های ارزیابی پیوست

 

6- مدارك و مستندات لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها

مستندات مربوط به تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها و مدارك مورد نياز طبق اسناد پيوست مي باشد.

 

7- روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها

روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها و نحوه ارزيابي مطابق مدارك پيوست مي باشد.

 

8- کارفرما در صورت صلاحدید محق است که هر بخش از اسناد ارزیابی را قبل از سر رسید تاریخ تسلیم، اصلاح و نتیجه را به شرکت‌کنندگان  در فراخوان اعلام نماید.

9- در صورتی‌که هر یک از شرکت‌کنندگان در ارزیابی کیفی در ارائه مدارک و مستندات هریک از بخش‌ها و یا تکمیل دقیق اسناد خواسته ‌شده و یا در ارائه اسناد، تأخیر یا قصور نمایند، کارفرما مختار است آن شرکت‌کننده در ارزیابی کیفی را رد صلاحیت نماید.

10- ارزیابی و تعیین امتیاز از اختیارات کارفرما است و کارفرما هیچگونه تعهدی نسبت به شرکت‌کنندگان در مناقصه نخواهد داشت.

11- حداقل امتياز قابل قبول براي بازگشائی پاکتهای مناقصه (الف و ب و ج) شصت و پنج (65) می باشد.

12- محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل استعلام ها:

به شرح مندرج در اسناد مناقصه

13 ـ مستندات لازم براي تخصیص امتیاز ارزیابی کیفی:

ـ  کپی اساسنامه

ـ  کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

ـ  گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

ـ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی دریافت شده از مناقصه گزار

  • ارائه گواهی رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو و گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
  • مستندات هر معیار باید به تفکیک هر معیار، مشخص و منضم به فرم مربوط به همان معیار ارائه گردد.

      تبصره 1: شرکت‌کننده در مناقصه به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی‌ماه سال 1371 اقرار می‌کند.

تبصره 2 : اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد .

تبصره 3 : ارزیابی شونده بايد کليه اسناد استعلام ارزیابی کیفی را که از مناقصه گزار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.

تبصره 4: مسئولیت صحت مدارک و اطلاعات ارائه شده بر عهده مناقصه گر بوده و اگر ثابت شود كه مناقصه‌گران در فرآيند ارزيابي كيفي از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده كرده‌اند، طبق قوانین مربوطه عمل خواهد شد.

 

محل مهر و امضای پیشنهاددهنده :

نام و نام خانوادگی :

 

 

 

 

 

آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای با ارزیابی کیفی

 

موضوع مناقصه :انتخاب پیمانکار آنکال کلید دردست امور های برق روشنایی ، گلستان ، ستارخان ، ائل گلی ، قراملک ، باغمیشه ، اندیشه ، آذرشهر ،اسکو و خشروشاه

 

مدت زمان اجرای کار : یکسال

 

 

دستگاه مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

مبلغ تضمين شركت براي كل موضوع مناقصه :   000 000 828 4ريال مي باشد. كه در صورت شركت براي هر گروه بشرح اسناد مناقصه ميباشد .

 

محل فروش اسناد :

تهران: ميدان ونك،خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي عباسی ( 88887086 – 021 ) 

تبريز : كوي وليعصر ، خيابان نظامي ، اول قطران ، ساختمان ستادي شركت توزيع نيروي برق تبريز ، طبقه چهارم ، اداره مناقصات و قراردادها

 

مبلغ فروش اسناد : 

مبلغ فروش اسناد پانصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر - فلکه بارنج

تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفینامه کتبی خواهد بود

 

مهلت فروش اسناد : ازتاريخ  0804 / 99 لغایت  18/ 04/ 99

 

مهلت و محل تحويل اسناد :

آخرین مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ   01/ 05 / 99و محل تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز،کوی ولیعصر،خيابان نظامی،اول خيابان قطران ، تلفن 49 - 3328946 3دورنگار : 33328950

 

زمان بازگشایی زونکن اسناد ارزیابی کیفی :

ساعت 11 روز چهارشنبه   مورخ  01/ 05 /99

 

زمان و محل بازگشایی پاکتهای مناقصه ( الف ، ب و ج ) به شرط کسب امتیاز لازم ( حداقل 65 ) ار ارزیابی کیفی :

ساعت 11روز چهارشنبه  مورخه  08/ 05/99  در طبقه پنجم ساختمان شرکت توزیع نیروی برق تبریز واقع در کوی ولیعصر خیابان نظامی اول قطران

 

شرایط خاص برای ورود به ارزیابی کیفی و مناقصه :

ارائه گواهی رتبه بندی به روز از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو .

ارائه گواهی تایید صلاحیت ایمنی کار از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی

 

آدرسهاي اينترنتـي شركت بدين شرح مي باشد:

شركت توزيع نيروي برق تبريز www.toztab.irHYPERLINK "http://www.toztab.ir/"/ / http:

پايگاه اطلاع رساني مناقصه Iets.mporg.irhttp:// و سايت توانير www.tavanir.org.irHYPERLINK "http://www.tavanir.org.ir/"//http:

 

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده در آگهی روزنامه  مراجعه  فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هرطریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد.                               

 

 

 

 

 

شرایط و اسناد  مناقصه عمومییک مرحله ای با ارزیابی کیفی

 

شماره 503/3869/99  مورخ03/04/99

 

موضوع مناقصه:انتخاب پیمانکار آنکال کلید دردستبرای  امور های برق روشنایی ، گلستان ، ستارخان ، ائل گلی ، قراملک ، باغمیشه ، اندیشه ، آذرشهر ، اسکو و خسروشاه

 

تبصره 1:

هر پیمانکار مختار است در هر سه گروه یاگروه دلخواه خود پیشنهاد قیمت ارائه نماید و بازگشایی پاکت ها براساس قرعه کشی در جلسه افتتاح پاکات ج با حضور نمایندگان مناقصه گران خواهد بود . هرپیمانکار بشرط کسب امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول ( 65 ) امتیاز میتواند در یک گروه برنده باشد ، پس از برنده شدن در یک گروه  پاکت پیشنهادی وی برای سایر گروه ها از دور بررسی خارج خواهدشد

 

تبصره 2 :

درصورتیکه قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران باهم برابر باشد پیمانکاری که امتیاز ارزیابی کیفی بالاتری دارد برنده خواهدبود و درصورتی که هم امتیاز و هم قیمت مناقصه گران برابر باشد برنده براساس قرعه کشی انتخاب خواهدشد.

 

2) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :

برای کل موضوع مناقصه  ( بعدد )  000 000 828 4ريال( بحروف )چهار میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون ریال و درصورت شرکت برای هرگروه بشرح زیر میباشد که بايد به يکی از صورتهای مشروحه زير، در پاکت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

 

1-2- گروه الف ( امورهای برق باغمیشه روشنایی اندیشه ستارخان ) : 000 000 828 1 ریال

2-2-گروه ب( امورهای برق ائل گولی قراملک گلستان ) :000 000 828 1 ریال

3-2- گروه ج( آذرشهر _ اسکو خسروشاه ): 000 000 828 1 ریال

 

الف ) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 نزد بانک سرمایه شعبه تبریز- ( کوی ولیعصر- فلکه بارنج )

 

ب ) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروی برق تبريز مطابق نمونه پيوست که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه معتبر بوده و قابل تمديدباشد. اين تضمين پس از اخذ ضمانت نامه انجام تعهداتو عفد قرارداد آزاد و مسترد خواهد شد .

برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10 روز کاری پس از ابلاغ کارفرما به او با سپردن تضمين انجام تعهدات بر اساس سقف مبلغ قرارداد به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع کارفرما ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم درصورت وجود بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع کارفرما ضبط ميشود.

 

تضمین سایر شرکت کنندگان به جز برنده و نفردوم بلافاصله پس از اعلام برنده و نفردوم آزاد خواهد شد .

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای الف و ب ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از جمله درخواست کسر از محل مطالبات، ارائه وجه نقد و یا هر گونه چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد.

 

3) تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تنظیم و تسلیم پيشنهادها :

---------------------------------------

پيشنهادات بايستی در دو قسمت (زونکن اسناد استعلام ارزیابی کیفی و پاکت اسناد مناقصه ) تنظیم و تسلیم گردد. زونکن ارزیابی کیفی که روی آن موضوع مناقصه، نام مناقصه گزار و مناقصه گر قید شده است و حاوی اسناد استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه می باشد بصورت مستقل از پاکت اسناد مناقصه تنظیم و همراه آن تسلیم می گردد. پاکت اسناد مناقصه نیز در 3 پاکت سربسته الف و ب و ج  که روی آنها عبارت " انتخاب پیمانکار آنکال کلید دردست امور های برق روشنایی ، گلستان ، ستارخان ، ائل گلی ، قراملک ، باغمیشه ، اندیشه ، آذرشهر ، اسکو و خشروشاه" قيد شده باشد تنظيم و تسلیم می گردد. هردو قسمت حداکثر تا ساعت 10روزچهارشنبهمورخ01/05 / 99به دبيرخانه اينشرکت واقع در تبریز كوي وليعصر ، خيابان نظامي اول خيابان قطرانشرکت توزیع نیروی برق تبریزـطبقه اول در تبريز تسليم گردد .

پاکت های مناقصه بايد لاک و مهر شده و روی هر پاکت نام آن پاکت ( پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب ) یا پاكت (ج)) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت اسناد مناقصه در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهر شده و  روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد  دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود .

پيشنهاد بايد کامل ، صريح و روشن بوده ، کليه صفحات آنها امضاء و مهر شده و به ترتيب فوق تنظيم و تسليم گردد. به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا" پيشنهادهائيکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاريخ تعيين شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذيرفته نخواهد شد .

 

زونکن ارزیابی کیفی :

محتوی استعلام ارزیابی کیفی تکمیل شده و مستندات پیوستی بر حسب مورد ( بر اساس اسناد استعلام ارزیابی کیفی) می باشد.

اسناد استعلام ارزیابی کیفی، معیارهای ارزیابی، وزن معیارها و نحوه محاسبه امتیاز و سایر شرایط که به پیوست اسناد مناقصه منضم می باشد ملاک عمل خواهدبود .

مهم: در صورت عدم ارائه زونکن مربوط به ارزیابی کیفی، پیشنهاد دهنده از ادامه فرآیند مناقصه حذف خواهد شد.

 

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 فوق،

 

پاكت  ب  :       

1.ب ـ کپی اساسنامه .

2.ب ـ کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

3.ب ـ گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار

5.ب ـ کپی برابر اصل گواهی رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو و فرم خوداظهاری ظرفیت آزاد کار

6.ب-ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکار از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

7.ب ـ صورتهای مالی حسابرسی شده مطابق تصویب­نامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 9/2/88 وزارت امور اقتصادی و دارائی

تمامی اسناد فوق می بایستی صحافی و صفحه گذاری شده و به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پيشنهاد دهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسيده باشد.

 

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد .

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از خریدار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

تبصره 3 :

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد.

 

پاکت مالی(پاکت ج ) :

محتوی پيشنهاد قيمت بوده که بايستی به عدد و حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی ، بصورت پلوس ، مینوس یا تایید ارقام( فهرست بهاء توزیع 98 )صرفا" در برگه پيشنهاد قيمت منضم به اسناد مناقصه ارائه و به امضاء صاحبان امضا مجاز شرکت رسيده ( بر اساس آخرین آگهی تغییرات شرکت ) و به مهر شرکت نيز ممهور شود. در صورت مغايرت بين حروف و عدد پيشنهادی ، مبلغ کمتر ملاک مقايسه و عقد قرارداد خواهد بود .

ضمنا" در صورت پیشنهاد قیمت برای هر سه گروهیا یک گروه مشخص ، پاکتهای ج بایستی بصورت پاکت ج 1 (امورهای برق باغمیشه روشنایی اندیشه - ستارخان) ،پاکت ج -2 (امورهای برق ائل گلی قراملک - گلستان) ، پاکت ج -3 (امورهای برق آذرشهر اسکو خسروشاه ) ، " تکمیل و ارائه شود و کلیه پاکتهای ج بایستی بصورت سربسته در یک پاکت جداگانه دیگر به صورت سربسته ارائه شود .

پيشنهاد قیمت بايد حداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع بوده و هيچگونه شرط يا هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده و عدم ذکر مدت اعتبار 3 ماه رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد شد و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و تقاضای هیچگونه تخفیف پذیرفته نخواهد شد .

 

 

4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی :

بازگشائی زونکن های ارزیابی کیفی راس ساعت11 روز چهارشنبهمورخ01/05/ 99 در طبقه پنجم ساختمان شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول خیابان قطران  انجام خواهد گرفت و در صورت مورد تایید بودن به کمیته فنی بازرگانی جهت ارزیابی کیفی ارجاع خواهد شد. پس از تخصیص امتیازات ارزیابی کیفی، جلسه بازگشایی پاکتهای مناقصه رأس ساعت 11روز چهارشنبهمورخ08/05/99در آدرس فوق برگزار خواهد شد. پیشنهاد دهندگانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی یعنی 65 (شصت و پنج) را کسب ننمایند از ادامه مراحل مناقصه خارج و پاکتهای مناقصه ایشان سربسته عودت خواهد شد. دراين جلسه ابتدا پاکت الف افتتاح و درصورت مورد تائيد بودن محتويات آن، نسبت به افتتاح پاكتهاي ب پيشنهاد دهندگان اقدام خواهد شد و در صورت مورد تایید بودن، پاکت ج افتتاح خواهد شد. انتخاب برنده بر اساس حداقل قیمت پیشنهادی بوده و چنانچه بیش از یک حداقل قیمت وجود داشته باشد مناقصه گری که دارای امتیاز ارزیابی کیفی بالاتری است به عنوان برنده انتخاب خواهد شد و چنانچه هم قیمت و هم امتیاز برابر باشند برنده بر اساس قرعه کشی انتخاب خواهد شد.

حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه بازگشایی پاکتهای مناقصه آزاد است .

 

5 ) محل اجرای موضوع مناقصه:

محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز .

 

6) مدت اجرای کار :

مدت قرارداد از تاريخ ابلاغ و تنظیم صورتمجلس شروع ،دوازده ماه می باشد .

 

7) کارفرما و مناقصه گزار :

شرکت توزيع نيروی برق تبريز

 

8) دستگاه نظارت :

شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان ( منا )بعنوان ناظر مقیم و معاونت برنامه ریزی و مهندسی بعنوان  ناظر عالی می باشد.

 

9) برآورد اولیه مناقصه:برآورد اولیه برای کل موضوع مناقصه مبلغ (بعدد)000 000 000 150ریال ( بحروف )یکصدو پنجاه میلیاردریال ) بوده که برای هر گروه بمبلغ  000 000 000 50 ریال  میباشد:

 

10)هیچگونه پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد .

 

11) پيشنهاد دهنده تائيد می کند که از جميع قوانين و مقررات ذیربط خصوصا" قوانین مربوط به بیمه های تامین اجتماعی به ویژه ماده 38 قانون مذکور و قانون کار و حفاظت فنی و قانون مالیاتهای مستقیم مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها می باشد .

 

12) در صورت عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار برنده ، کارفرما مختار است علاوه بر ضبط تضامین وی و وصول خسارت ، اجرای موضوع قرارداد را به نفر دوم یا دیگر ارجاع نماید.

 

13) پیشنهاددهنده اعلام میدارد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان مصوب 22 دی ماه 1337 نمیباشد و درصورتیکه خلاف آن برای کارفرما محرز شود قرارداد فسخ میگردد .

 

14) مناقصه گزار در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و برنده مناقصه را باتوجه به ارزيابی شرکتها و مقايسه قيمتها و با تشخيص خود تعيين می نمايد .

 

15) شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به منزله قبول کليه آئين نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گزار می باشد .

 

16) درخصوص کليه کسورات متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع این مناقصه براساس قوانین جاری کشور عمل خواهدشد.

تبصره :

مالیات برارزش افزوده متعلق به این قرارداد به عهده کارفرما می باشد که در صورت ارائه گواهینامه اعتبار ارزش افزوده پرداخت خواهدشد .

 

17) برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه ، حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری تضمینقابل  قبول کارفرما ، معادل 5% کل مبلغ قرارداد را بعنوان تضمين انجام تعهدات تسليم کارفرما نمايد .

 

18) در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه ، مراتب تا سه روز قبل از افتتاح پاکتها در سایت های پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشورIets.mporg.ir//:http وسایت توانیرhttp://tavanir.org.ir وسایت توزیع برق تبریزhttp://toztab.ir  درج خواهد گردید و این اصلاحیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شد و کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آنها می­باشند .

 

19) چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست یک هفته قبل از مهلت تحویل پاکات مناقصهکتبا" از شرکت توضیح بخواهد .شرکت کنندگان در مناقصه می تواند جهت پرسش سؤالات فنی با شماره تلفن 36677338 _ 041 و سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33291770 _ 041 تماس حاصل فرمایند. 

 

20) تهیه کلیه تجهیزات با رعایت آخرین لیست تجهیزات مورد تایید کمیته فنی بازرگانی کارفرما به عهده پیمانکار می باشد .

 

21) دستگاه مناقصه گزار می تواند قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

 

22) پيمانکار با اعلام قيمت پيشنهادی تعهد می نمايد از کم و کيف کار آگاهی کافی داشته و اعتراض بعدی و اظهار عدم اطلاع از چگونگی کار مسموع نخواهد بود.

 

23) پیمانکار موظف است بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان خود واشخاصثالث را برای انجام موضوع قرارداد تهیه نماید و کلیه مسئولیتهای عدم رعایت آن به عهده پیمانکار می باشد.

 

24) پيمانکارمتعهدمی گردد ضمن اجرای مفاد اين قرارداد از بکارگيری نيروهای شاغل کارفرما خودداری نمايد.

 

25) پيمانکار موظف است از کارکنان و متخصصين واجد شرايط در امر اجرای موضوع قرارداد استفاده نمايد .

 

26 )کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.

 

27) ارائه شناسه ملیو کد اقتصادی توسط مناقصه گران الزامی می باشد .

 

28) دوره تضمین کیفیت کار از تاریخ تحویل موضوع قرارداد با تایید ناظر مربوطه شروع و مدت آن یکسال شمسی میباشد.

 

29) پیمانکار مکلف است نسبت به انجام هماهنگیهای لازم در خصوص اجرای موضوع قرارداد و نیز ارائه گزارشات پیشرفت کار و حل و فصل موانع اجرایی و قراردادی با دفتر کنترل برنامه و پروژه های توزیع کارفرما به انجام برساند .

 

30)شرايط مناقصه در30( سی ) بند تنظيم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.

 

 

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                                               مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروي برق تبريز  

نام و نام خانوادگی امضاء کننده :

سمت امضاء کننده :

 تاریخ :

کدملی :

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/04/08 مهلت دریافت اسناد: 1399/04/18
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/05/01 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/05/01
تاریخ انقضاء: 1399/05/01
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.8.0
V5.5.8.0