پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
وضعيت تاهل : 
متاهل مجرد
سن : 
تحصيلات : 
شغل : 

آیا برای اخذ خدمت به دفتر پیشخوان مراجعه نمودید؟

تا چه میزان از اطلاع رسانی های صورت گرفته برای اخذ خدمات رضایت دارید؟

تا میزان از رفتار و برخورد کارکنان دفتر پیشخوان رضایت دارید؟

تا چه میزان کارکنان دفاتر پیشخوان به وظایف و کارهای محوله مسلط بودند؟

به چه میزان از سرعت کار همکاران شرکت توزیعنیروی برق تبریز رضایت دارید؟

تا چه میزان از عملکرد پیمانکاری که برای نصب لوازم اندازه گیری به محل شما مراجعه نمود رضایت دارید؟

آیا در مراحل مختلف کار با درخواستهای غیر معمول مواجه بوده اید؟

ارسال


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0