پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


دستورالعمل پیشگیری از باج افزارwannacry

بررسی آسیب پذیری های امنیتی سامانه های اسکاداSCADA.pdf

جنگ وتهدیدات سایبری سايبري.pdf

امنیت پست الکترونیکی پست الکترونیکی.doc

مهندسی اجتماعی حملات مهندسی اجتماعی.pdf

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0