پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  شرح  فرآیندهای خدمات مشترکین ، مدت زمان انجام، مدارک موردنیاز

  واگذاری برق موقت روزانه تا سقف 32 آمپر سه فاز(کوتاه مدت)
  پرداخت بدهی اقساط انشعاب برق
   

   

   

   

   
   

   


   

  5.5.8.0
  گروه دورانV5.5.8.0