شنبه, 17 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: 98/15059/503 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: انتخاب پیمانکار احداث زیرساخت مسکن مهر وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره  503/15059/98 مورخ   21/12/98

 

موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار جهت احداث زیرساخت های شبکه تامین برق مساکن مهر شهر سهند

 

    كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

دستگاه مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق تبريز

مدت اجراي موضوع مناقصه : دو ماه

برآورد اوليه:  000 000 320 15 ريال

مهلت دريافت اسناد از طريق سامانه ستاد ايران : از ساعت 8 صبح مورخ 98 / 12 / 26 لغايت ساعت 14 مورخ 20 / 1 / 99 با واريز وجه از طريق درگاه پرداخت سامانه به مبلغ پانصد هزار ريال .

مهلت دريافت اصل اسناد : از ساعت 8 صبح مورخ 98 / 12 / 26 لغايت ساعت 14 مورخ 20 / 1 / 99 با ارائه معرفي نامه كتبي و مستندات واريز مبلغ اسناد در سامانه و با مراجعه به آدرسهاي زير خواهد بود .

تبريز : وليعصر خيابان نظامي اول كوي قطران ساختمان ستاد شركت توزيع نيروي برق تبريز طبقه چهارم

تهران: ميدان ونك،خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي عباسي

مهلت بارگذاري پيشنهادات در سامانه ستاد :پيشنهاد دهندگان مي بايست ضمن بارگذاري تصوير كليه مدارك ( پاكات الف ، ب و ج ) در سامانه ستاد تا آخر وقت اداري مورخ 6 / 02 / 99 نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرايط درج شده در اسناد مناقصه در پاكت لاك و مهر شده به دبيرخانه اقدام گردد.

به پيشنهاداتي ( پاكات الف ، ب و ج ) كه بعد مهلت مقرر به دبيرخانه شركت ارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار  000 000 766  ريال مي باشد.

ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :

روز يكشنبه ساعت 13 مورخ 7 / 2 / 99 و محل قرائت به آدرس تبريز ، كوي وليعصر ،خيابان نظامي، اول خيابان قطران ، تلفن 49 33328946 طبقه ششم ، سالن جلسات برگزار خواهد شد .

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه فرماييد:

پايگاه اطلاع رساني مناقصه Iets.mporg.ir//: httpو سايت توانير www.tavanir.org.ir//: http و سايت توزيع برق تبريزwww.toztab.ir /: http

شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 27313131 -021

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/12/26 مهلت دریافت اسناد: 1399/01/20
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/02/06 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/02/07
تاریخ انقضاء: 1399/05/07
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.8.0
V5.5.8.0