سه‌شنبه, 12 فروردين 1399
مشخصات عمومی
کد: 98/11191/503 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: ارائه خدمات ) فنی ) به تعداد 144 نفر نیروی انسانی در حوزه شرکت توزیع نیروی برق تبریز براساس اسکوپ کاری وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره 503/   11191    / 98 مورخ 01/10/98 

(با ارزیابی کیفی)

***********************************************************

 

موضوع مناقصه عبارت است از ارائه خدمات ) فنی ) به تعداد 144 نفر نیروی انسانی  در حوزه شرکت توزیع نیروی برق تبریز براساس اسکوپ کاری.

 

مدت زمان اجرا: یکسال شمسی  

 

برآورد اولیه : برای کل موضوع مناقصه حدودا" به مبلغ : 000 000 800   119 ریال میباشد.

 

دستگاه مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

مبلغ كل تضمين شركت در مناقصه :برای کل موضوع مناقصه )بعدد)-/ 000 000 922 3 ریال (بحروف) سه میلیارد و نهصد و بیست و دو میلیون ریال میباشد .

 

محل فروش اسناد :

تبريز : كوي وليعصر خيابان نظامي اول قطران، ساختمان مركزي شركت توزيع نيروي برق تبريز، طبقه چهارم ، اداره قراردادها و مناقصات

تهران: ميدان ونك، خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي عباسی )  88887086 – 021 )

 

مبلغ فروش اسناد :

مبلغ فروش اسناد پانصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شركت توزيع نيروي برق تبريز نزد بانك سرمايه شعبه تبريز واقع در كوي وليعصر - فلكه بارنج -   تحويل اسناد با ارائه مستندات واريز وجه و با ارائه معرفينامه كتبي خواهد بود .

 

مهلت فروش اسناد : ازتاريخ   04/ 10/ 98 لغايت  17/ 10/ 98

 

مهلت و محل تحويل اسناد  :

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت 10روز دوشنبه مورخ 30/ 10/98 و محل تحويل آنها به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز،كوي وليعصر،خيابان نظامي،اول خيابان قطران ، تلفن 49 - 3328946 3دورنگار : 33328950

 

زمان بازگشائی زونکن اسناد ارزیابی کیفی:

ساعت  12  روز دوشنبه مورخ 30/ 10/98

 

- زمان و محل بازگشائی پاکتهای مناقصه (الف،ب و ج) به شرط کسب امتیاز لازم (حداقل 65) از ارزیابی کیفی:

ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 6/11/98طبقه پنجمساختمان شركت توزيع نیروی برق تبريز واقع در کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول خیابان قطران

 

- شرایط خاص برای ورود به ارزیابی کیفی و مناقصه :

 ـ  کپی برابر اصل گواهی صلاحیت فعالیت از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

_  گواهی صلاحیت ایمنی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 

آدرسهاي اينترنتـي جهت دريافت اطلاعات بشرح زير مي باشد:

پايگاه اطلاع رساني مناقصه Iets.mporg.ir//: http و سايت توانير www.tavanir.org.ir //: http

شركت توزيع نيروي برق تبريز www.toztab.ir //: http

 

درج آگهي در سايت فقط براي اطلاع رساني بوده و مناقصه گران جهت دريافت اسناد مي بايستي به آدرسهاي ذكر شده در آگهي روزنامه مراجعه فرمايند و دريافت اسناد از طريق اينترنت يا هرطريق ديگر غير از خريد اسناد قابل قبول نمي باشد.

 

                                                                                       شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

 

 

 

اسناد استعلام ارزیابی کیفی

 

برای برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با عنوان:

 

برون سپاری تامین تعداد 144 نفر جهت  ارائه خدمات فنی (كارشناسي ،تکنسینی،سر سیمبانی،سیمبانی،کارگر فنی،رانندگی سبک و سنگین و غیره)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيرو آگهی مناقصه عمومی شماره503/11191/ 98 مورخ 1/10/98  با موضوع  " برون سپاری تامین تعداد 144 نفر جهت  ارائه خدمات فنی (كارشناسي ،تکنسینی،سر سیمبانی،سیمبانی،کارگر فنی،رانندگی سبک و سنگین و غیره)" به منظور ارزيابي كيفي مناقصه گران مذکور لازم است نسبت به  تكميل  فرم هاي ارزيابي پيوست اقدام و مدارك و مستندات خواسته شده را به همراه فرم هاي تكميل شدهدریک زونکن جداگانه کلاسه شده ( بدون پاکت ) طبق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه همراه با پاکتهای مناقصه تحویل فرمائید.

 

شايان ذكراست كليه اسناد ارزيابي بايستي به امضاء دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و به مهر شركت ممهور گردد.

 

1- نام و نشاني  دستگاه مناقصه گزار :

تبريز - كوي وليعصر - خيابان نظامي - اول قطران - شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

2- موضوع ارزیابی :

برون سپاری تامین تعداد 144 نفر جهت  ارائه خدمات فنی (كارشناسي ،تکنسینی،سر سیمبانی،سیمبانی،کارگر فنی،رانندگی سبک و سنگین و غیره)

 

3- الزامات استعلام ارزیابی کیفی :

داشتن گواهی صلاحیت فعالیت درمورد مناقصه از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

داشتن گواهی صلاحیت ایمنی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 

4- محل تأمین اعتبار و مبلغ تقریبی برآورداوليه و مدت پیمان  :

از محل منابع داخلی مناقصه گزار به مبلغ تقریبی 000 000 800 119 ریال به مدت یکسال شمسی

 

5- معيارهاي ارزيابي و امتياز آنها

به شرح فرم های ارزیابی پیوست

 

6- مدارك و مستندات لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها

مستندات مربوط به تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها و مدارك مورد نياز طبق اسناد پيوست مي باشد.

 

7- روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها

روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها و نحوه ارزيابي مطابق مدارك پيوست مي باشد.

 

8- کارفرما در صورت صلاحدید محق است که هر بخش از اسناد ارزیابی را قبل از سر رسید تاریخ تسلیم، اصلاح و نتیجه را به شرکت‌کنندگان  در فراخوان اعلام نماید.

 

9- در صورتی‌که هر یک از شرکت‌کنندگان در فراخوان در ارائه مدارک و مستندات هریک از بخش‌ها و یا تکمیل دقیق اسناد خواسته ‌شده و یا در ارائه اسناد، تأخیر یا قصور نمایند، کارفرما مختار است آن شرکت‌کننده در فراخوان را رد صلاحیت نماید.

 

10- ارزیابی و تعیین امتیاز از اختیارات کارفرما است و کارفرما هیچ‌گونه تعهدی نسبت به شرکت‌کنندگان در مناقصه نخواهد داشت.

 

11- حداقل امتياز قابل قبول براي بازگشائی پاکتهای مناقصه (الف و ب و ج) شصت و پنج (65) می باشد.

 

12- محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل استعلام ها:

به شرح مندرج در اسناد مناقصه

 

13 ـ مستندات لازم براي تخصیص امتیاز ارزیابی کیفی:

ـ  کپی اساسنامه

ـ  کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

ـ  گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

ـ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی دریافت شده از مناقصه گزار

-         داشتن گواهی صلاحیت فعالیت از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

-         داشتن گواهی صلاحیت ایمنی از اداره تعاون ؛ کار و رفاه اجتماعی

-         مستندات هر معیار باید به تفکیک هر معیار، مشخص و منضم به فرم مربوط به همان معیار ارائه گردد.    

 

      تبصره 1: شرکت‌کننده در مناقصه به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی‌ماه سال 1371 اقرار می‌کند.

تبصره 2 : اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد .

تبصره 3 : ارزیابی شونده بايد کليه اسناد استعلام ارزیابی کیفی را که از مناقصه گزار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.

تبصره 4: مسئولیت صحت مدارک و اطلاعات ارائه شده بر عهده مناقصه گر بوده و اگر ثابت شود كه مناقصه‌گران در فرآيند ارزيابي كيفي از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده كرده‌اند، طبق قوانین مربوطه عمل خواهد شد.

 

نام و نام خانوادگی :

محل مهر و امضای پیشنهاددهنده :

 

 

 

شرايط واسناد مناقصه عمومی تک مرحله ای

شماره 503/11191/ 98 مورخ  01/ 10 /98

با ارزیابی کیفی

----------------------------------------

 

1) موضوع مناقصه :

برون سپاری تامین تعداد 144 نفر نیروی انسانی برای ارائه خدمات فنی ( کارشناسی ، تکنسینی ، سرسیمبانی ، سیمبانی ، کارگر فنی ، رانندگی سبک ، سنگین و غیره ) در محدوده جغرافیایی شرکت توزیع نیروی برق تبریزطبق اسکوپ کاری و جزئیات مندرج در پیوست شماره یک قرارداد ضمیمه مناقصه و بشرح ذیل: 

1-1) انجام وظایف کارشناسی به تعداد 8 نفر

2-1) انجام وظایف تکنسینی در واحدهای عملیات و نگهداری ، تعمیرات روی خطوط 20 کیلوولت و 400 وات و شبکه برقدار و بی برق ، روشنایی معابر ، تعادل بار ، تعمیرات ترانس ، اداره فروش ، شیفت کاری و نوبت کاری به تعداد 27 نفر

3-1) انجام وظایف سرسیمبانی،سیمبانی و کارگر فنی به تعداد 87 نفر

4-1) انجام وظایف  راننده بصورت روز کار ، شیفت و نوبت کار ، کشیک کاری ، راننده خودروی سبک و سنگین و اپراتور بالابر خط گرم ، جرثقیل سنگین ، بالابر سبک و سنگین و لیفتراک و کمک راننده به تعداد 22 نفر

 

2) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : برای کل موضوع مناقصه ( بعدد ) 000 000 922 3 ریال (بحروف سه میلیارد و نهصد و بیست و دو میلیون ریال ) میباشد .که  بايد به يکی از صورتهای مشروحه زير ، در پاکت  " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

 

1ـ2 ) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 نزد بانک سرمایه شعبه تبریز)کوی ولیعصر -فلکه بارنج(

 

2ـ2 ) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروي برق تبريز مطابق نمونه پيوستی که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه معتبر بوده و قابل تمديد باشد . اين تضمين به هنگام عقد قرارداد و اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات آزاد و مسترد خواهد شد . برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10 روز کاری پس از ابلاغ خریدار به او ، با سپردن تضمين حسن انجام تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادی خود ، به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع خریدار ضبط مي شود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع خریدار ضبط ميشود .

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای 1ـ2و 2ـ2 ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه ازجمله درخواست کسراز محل مطالبات، ارائه وجه نقد و یا هرگونه چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد .

 

3 ـ تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تسليم و تنظيم پيشنهادها :

پيشنهادات بايستی در دو قسمت (زونکن اسناد استعلام اریابی کیفی و پاکات اسناد مناقصه ) تنظیم و تسلیم گردد. زونکن ارزیابی کیفی که روی آن موضوع مناقصه، نام مناقصه گزار و مناقصه گر قید شده است و حاوی اسناد استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه می باشد بصورت مستقل از پاکات اسناد مناقصه تنظیم و همراه آن تسلیم می گردد. پاکات اسناد مناقصه نیز در 3 پاکت سربسته الف و ب و ج  که روی آنها عبارت " برون سپاری تامین تعداد 144 نفر نیروی انسانی برای ارائه خدمات فنی ( کارشناسی ، تکنسینی ، سرسیمبانی ، سیمبانی ، کارگر فنی ، رانندگی سبک ، سنگین و غیره ) در محدوده جغرافیایی شرکت توزیع نیروی برق تبریزطبقاسکوپ کاری" قيد شده باشد تنظيم و تسلیم می گردد. هر دو قسمت حداکثر تا ساعت 10 روز دوشنبه                    مورخ 30/10 / 98 به دبيرخانه اينشرکت واقع در تبریز كوي وليعصر ، خيابان نظامي اول خيابان قطرانشرکت توزیع نیروی برق تبریزـطبقه اول در تبريز تسليم گردد .

پاکت های مناقصه بايد لاک و مهر شده و روی هر پاکت نام آن پاکت ( پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب ) یا پاكت (ج)) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت اسناد مناقصه در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهر شده و  روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد  دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود .

پيشنهاد بايد کامل ، صريح و روشن بوده ، کليه صفحات آنها امضاء و مهر شده و به ترتيب فوق تنظيم و تسليم گردد. به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا" پيشنهادهائيکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاريخ تعيين شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذيرفته نخواهد شد .

 

زونکن ارزیابی کیفی :

محتوی استعلام ارزیابی کیفی تکمیل شده و مستندات پیوستی بر حسب مورد ( بر اساس اسناد استعلام ارزیابی کیفی) می باشد.

اسناد استعلام ارزیابی کیفی، معیارهای ارزیابی، وزن معیارها و نحوه محاسبه امتیاز و سایر شرایط موجود در پیوست اسناد مناقصه ملاک عمل می باشد.

مهم: در صورت عدم ارائه زونکن مربوط به ارزیابی کیفی، پیشنهاد دهنده از ادامه فرآیند مناقصه حذف خواهد شد.

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 همین شرایط 

 

 ( پاكت ب ) :

1.ب ـ کپی اساسنامه یا هر گونه مدارکی که شخصیت حقوقی مناقصه گر را تعیین نماید.

2.ب ـ کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

3.ب ـ گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار

5.ب ـ کپی برابر اصل گواهی صلاحیت فعالیت درمورد موضوع مناقصه از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

6.ب ـ گواهی صلاحیت ایمنی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

7.ب ـکپی برابر اصل صورتهای مالی حسابرسی شده مطابق تصویبنامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 9/2/88 وزارت امور اقتصادی و دارائی منضم به اسناد مناقصه

 

تمامی اسناد فوق می بایستی به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پیشنهاد دهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسیده باشد.

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد .

 

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از خریدار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

 

تبصره 3 :

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد.

 

پاکت مالی(پاکت ج ) :

محتوی پيشنهاد قيمت بوده که بايستی به عدد ، حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی صرفا" در برگه پيشنهاد قيمت منضم به اسناد مناقصه ارائه و به امضاء صاحبان امضا مجاز شرکت رسيده ( بر اساس آخرین آگهی تغییرات شرکت ) و به مهر شرکت نيز ممهور شود. در صورت مغايرت بين حروف و عدد پيشنهادی ، مبلغ کمتر ملاک مقايسه و عقد قرارداد خواهد بود .

ضمنا" پيشنهاد قیمت بايد حداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع بوده و هيچگونه شرط يا هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده و عدم ذکر مدت اعتبار کمتر از 3 ماه رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد شد و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد .

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و تقاضای هیچگونه تخفیف پذیرفته نخواهد شد و برنده مناقصه بر اساس حداقل قیمت کل تعیین خواهد شد.

4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی :

بازگشائی زونکن های ارزیابی کیفی راس ساعت 12 مورخ 30/ 10/98 در طبقه 5 ساختمان شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول خیابان قطران  انجام خواهد گرفت و در صورت مورد تایید بودن به کمیته فنی بازرگانی جهت ارزیابی کیفی ارجاع خواهد شد. پس از تخصیص امتیازات ارزیابی کیفی، جلسه کمیسیون مناقصه  رأس ساعت 12 روز یکشنبه 

  مورخ 06/11/98  در آدرس فوق برگزار خواهد شد. پیشنهاد دهندگانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی یعنی 65 (شصت و پنج) را کسب ننمایند از ادامه مراحل مناقصه خارج و پاکتهای مناقصه ایشان سربسته عودت خواهد شد. دراين جلسه ابتدا پاکت الف افتتاح و درصورت تائيد و کامل بودن محتويات آن، نسبت به افتتاح پاكتهاي ب پيشنهاد دهندگان اقدام خواهد شد و در صورت مورد تایید بودن، پاکت ج افتتاح خواهد شد. انتخاب برنده بر اساس حداقل قیمت کل پیشنهادی بوده و چنانچه بیش از یک حداقل قیمت وجود داشته باشد مناقصه گری که دارای امتیاز ارزیابی کیفی بالاتری است به عنوان برنده انتخاب خواهد شد و چنانچه هم قیمت و هم امتیاز برابر باشند برنده بر اساس قرعه کشی انتخاب خواهد شد.

حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه مناقصه آزاد است .

 

5) محل اجرای مناقصه :

محل اجرا محدوده شركت توزيع نيروي برق تبريز می باشد و پیمانکار اعلام می نماید که از موقعیت و محل کار و نحوه اجرای صحیح و به موقع خدمات در محل مذکور آگاهی کامل دارد.

 

6) مدت اجرا :

یک سال شمسی از تاریخ 01/01/99  لغایت 30/12/99

 

7) مناقصه گزار:

 شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

8) دستگاه نظارت:

معاونت منابع انسانی  شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

9)پیشنهاد دهنده تائید می کند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به قرارداد و موضوع آن از جمله قانون کار، قانون تامین اجتماعی خصوصا"ماده 38 قانون مذکورو قانون کار و حفاظت فنی مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها می باشد .

 

10) پیشنهادها باید صریح و بدون قید و شرط و ابهام تسلیم گردد و به پیشنهادهای مبهم، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11) مناقصه گذار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد و برنده مناقصه را با توجه به ارزیابی شرکت ها و مقایسه قیمت ها و با تشخیص خود، تعیین می نماید.

 

12) شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهادها به منزله قبول کلیه آئین نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گذار می باشد.

 

13) در خصوص کليه کسور قانونی متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع اين مناقصه، بر اساس قوانین جاری کشور عمل خواهدشد .

 

14)برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری نسبت به ارائه ضمانتنامه قابل قبول کارفرما معادل 10% کل مبلغ قرارداد بعنوان تضمين حسن انجام تعهدات تسلیم کارفرما نماید.

 

15)دستگاه مناقصه گزار می تواند موضوع قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

 

16) قرارداد شامل پیش پرداخت نمی باشد.

 

17) قرارداد شامل تعدیل می باشد .

 

18)کلیه  هزينه های نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 

19) هر اقدامی جهت اعمال نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله هر پیشنهاد دهنده موجب سلب صلاحیت پیشنهاد دهنده خواهد شد.

 

20) ارائه شناسه ملی توسط برنده مناقصه الزامی می باشد.

 

21)چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست تا 7 روز قبل از تحویل پاکات مناقصه کتبا" از شرکت توضیح بخواهد. شرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت پرسش سؤالات فنی با شماره تلفن 33292856-041و سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33291770_041 تماس حاصل فرمایند .

 

22)در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه، مراتب سه روز قبل از افتتاح پاکات در سایت های پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir ://http و سایت شرکت توانیر http://tavanir.org.ir  و سایت شرکت توزیع نیروی برق تبریزwww.toztab.ir  :// http درج خواهد گردید و این اصلاحیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهدشد و کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آنها میباشند .

 

23) شرايط مناقصه در 23 (بیست و سه) بند و 3 تبصره تنظیم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                                               مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروي برق تبريز  

نام و نام خانوادگی امضاء کننده :

سمت امضاء کننده :

 تاریخ :

کدملی :

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/10/04 مهلت دریافت اسناد: 1398/10/17
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/10/30 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/10/30
تاریخ انقضاء: 1398/10/30
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.8.0
V5.5.8.0