اهداف امور بانوان و خانواده

  * حفظ و ارتقاء مقام و منزلت زن بر اساس معیارهای اسلامی در پیشبرد فعالیتهای صنعت برق کشور

  * جامعيت تصميم سازيها و تصميم گيري هاي مديريتي از بعد مسائل ، مشكلات ونيازمنديهاي زنان مشاغل

  * تدوین برنامه ها و فعالیت های مناسب جهت حفظ و تحکیم بنیان خانواده


  *تسهیل در اجرای قوانین ،مقررارت و برنامه های ابلاغ شده از سوی دولت در خصوص زنان 


  *تدوین برنامه ها و راهکارهای مناسب جهت گسترش مشارکت زنان در برنامه ها و فعالیت های صنعت برق کشور 


  شرح وظایف امور بانوان و خانواده
  * شناسایی و ارزیابی موقعیت زنان شاغل درشرکت در ابعاد مختلف و ارتباط مستمربا آنان.


  * پیگیری برنلمه های ابلاغی ازسوی شرکت مادرتخصصی و وزارت نیرو برای ارتقاء زنان درزمینه های مدیریتی ، آموزشی ، پژوهشی ،ورزشی و توسعه اشتغال زنان در مشاغل مناسب.

  * تهیه برنامه های لازم برای افزایش مشارکت زنان جانعه در اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف.


  * برگزاری جلسات لازم با مدیران شرکت درراستای توسعه مشارکت زنان.


  * ارتباط مستمر با مشاور امورزنان شرکت مادر تخصصی و وزارت نیرو.

  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0