دوشنبه, 25 شهريور 1398
 • En
  سیستم ایمنی و مدیریت ریسک

  در باره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

  شرکت توزیع نیروی برق تبریز سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت خود را در جهت افزایش ایمنی کارکنان، شهروندان وسایر ذی نفعان بر مبنای استاندارد OHSAS 18001-2007 طرح ریزی و اجرا نموده است.

  استاندارد OHSAS 18001 ضمن بیان نیازمندی هایی برای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، سازمان را قادر به کنترل کلیه ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای نموده و کارایی سیستم را در این راستا بهبود می بخشد.


  استاندارد مذکور سازمان را در راستای نیل به اهداف زیر یاری می کند:

  -  برقراری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای برای کاهش ریسک کارکنان و دیگر ذینفعان سازمان که در حین فعالیت در معرض تاثیرپذیری ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای قرار دارند.

  -   اجراء نگهداری و بهبود مستمر سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای.

  -   اطمینان دادن به اینکه تطابق سیستم مورد نظر با خط مشی که توسط سازمان بیان شده ، برقرار شده است.

  -  کمک به خود ارزیابی و در نتیجه توصیف بهتر میزان تطابق عملکرد سازمان با ویژگی ها و مشخصات سیستم های ایمنی و بهداشت حرفه ای.  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0