فرم شکایت
    فرم شکایت عمومی
        تاریخ:  1398/05/27
    نام ارائه کننده:      
    شماره تلفن:      
    شماره اشتراک برق:      
    نشانی:      
    آدرس  ایمیل:      
    موضوع شکایت:      
    نام امور:      
    نام کلیه امورها و واحدها درج شود.      
    توضیحات در صورت لزوم:      
    پیوست:  
      
    ارسال

  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0