اطلاعات

  شركت توزيع نيروي برق تبريز

  جدول هزينه هاي تأمين برق متقاضيان واقع در محدوده خدمات شهر تبريز در سال 1387  

  آمپراژ انشعاب درخواستي

  هزينه انشعاب

  هزينه سرشكن نيرورساني

  لوازم اندازه گيري

  جمع كل (ريال)

  25 آمپر تك فاز

  757670

  1465100

  439230

  2662000

  32 آمپر تك فاز

  969820

  1893020

  544500

  3407360

  15 آمپر سه فاز

  1363810

  3549320

  878460

  4791600

  25 آمپر سه فاز

  2273017

  4834523

  878460

  7986000

  32 آمپر سه فاز

  2909261

  6434159

  878460

  10222080

  جدول هزينه هاي تأمين برق متقاضيان روستايي مسكوني و غير مسكوني

   

  آمپراژ انشعاب درخواستي

  هزينه انشعاب

  هزينه سرشكن نيرورساني

  لوازم اندازه گيري

  جمع كل (ريال)

  15 آمپر تك فاز روستايي خانگي

  454600

  ______________

  __________

  454600

  25 آمپر روستايي خانگي

  757670

  ______________

  __________

  757670

  15 آمپر تك فاز روستايي غير خانگي

  757670

  ______________

  439230

  1196900

  15 آمپر سه فاز روستايي

  1363810

  1351430

  878460

  3593700

  25 آمپر سه فاز روستايي

  2273017

  7828023

  878460

  5989500

  32 آمپر تك فاز روستايي

  969820

  1041200

  544500

  2555520

  15 آمپر سه فاز روستايي

  2909462

  3878638

  878460

  7666560

                                                                                                                             تهيه و تنظيم خدمات مشتركين امور

   شركت توزيع نيروي برق تبريز

  جدول هزينه هاي مربوط به افزايش انشعابات برق تا سقف 32 آمپر سه فاز واقع در محدوده خدمات شهر تبريز در سال 1387

  آمپراژ انشعاب درخواستي

  مابه التفاوت هزينه هاي انشعاب

  مابه التفاوت هزينه هاي نيرورساني

  لوازم اندازه گيري

  مجع كل (ريال)

  تبديل 5 آمپر تك فاز             به 25 تك فاز

  606137

  1086233

  439230

  2129600

  تبديل 5 آمپر تك فاز              به 32 تك فاز

  818286

  1512174

  544500

  2874960

  تبديل 15 آمپر تك فاز           به 25 تك فاز

  303069

  322501

  439230

  1064800

  تبديل 15 آمپر تك فاز           به 32 تك فاز

  515218

  750442

  544500

  1810160

  تبديل 25 آمپر تك فاز            به 32 تك فاز

  212159

  438942

  94259

  745360

  تبديل 5 آمپر تك فاز             به 15 سه فاز

  1212275

  2168465

  878460

  4259200

  تبديل 5 آمپر تك فاز              به 25 سه فاز

  712148

  4453658

  878460

  7452600

  تبديل 5 آمپر تك فاز              به 32 سه فاز

  2757927

  6053293

  878460

  9689680

  تبديل 15 آمپر تك فاز           به 25 سه فاز

  1818413

  2691927

  878460

  6388800

  تبديل 25 آمپر تك فاز           به 25 سه فاز

  1515345

  2930195

  878460

  5324000

  تبديل 32 آمپر تك فاز           به 32 سه فاز

  1929641

  3996619

  878460

  68147200

  تبديل 15 آمپر سه فاز         به 32 سه فاز

  1545652

  2884828

  _________

  5430480

  تبديل 25 آمپر سه فاز         به 32 سه فاز

  636445

  1599635

  _________

  2236080

  تبديل 15 آمپر تك فاز            به 32 سه فاز

  2454858

  5291562

  878460

  8624880

  تبديل 15 آمپر سه فاز         به 25 سه فاز

  909206

  1406734

  878460

  3194400

  تبديل 25 آمپر تك فاز           به 32 سه فاز

  2151789

  4529831

  878460

  7560080

                                                                                                                                                                   تهيه و تنظيم خدمات مشتركين 

   

  هزينه هاي برقراري انشعاب برق متقاضيان آمپري تا سقف 32 آمپر سه فاز در ساير شهرهاي ناحيه تبريز 

   

  آمپراژ انشعاب درخواستي

  هزينه انشعاب

  هزينه سرشكن نيرورساني

  لوازم اندازه گيري

  جمع كل (ريال)

  1

  25 آمپر تك فاز

  757670

  799600

  439230

  1996500

  2

  32 آمپر تك فاز

  969818

  1041202

  544500

  2555520

  3

  25 آمپر سه فاز

  2273010

  2838030

  878460

  5989500

  4

  15 آمپر سه فاز

  1363806

  1351434

  878460

  3593700

  5

  32 آمپر سه فاز

  2909453

  3878647

  878460

  7666560

   

  توضيح: هزينه هاي تأمين برق متقاضيان واقع در خارج از محدوده خدمات شهري طبق الحاقيه شماره (4) آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق مصوّب وزارت نيرو خواهد بود.  

   

   هزينه هاي مربوط به افزايش انشعاب برق تا سقف 32 آمپر سه فاز در ساير شهرهاي تابعه تبريز

  شركت توزيع نيروي برق تبريز در سال 1387

  رديف

  آمپراژ انشعابات

  مابه التفاوت                      هزينه انشعاب برق

  سرشكن نيرورساني                    و لوازم اندازه گيري

  جمع كل (ريال)

  1

  تبديل 5 آمپر تك فاز به 25 تك فاز

  606136

  991064

  1597200

  2

  تبديل 5 آمپر تك فاز به 32 تك فاز

  818284

  1337936

  2156220

  3

  تبديل 15 آمپر تك فاز به 25 تك فاز

  303068

  495532

  798600

  4

  تبديل 15 آمپر تك فاز به 32 تك فاز

  515216

  842404

  1357620

  5

  تبديل 5 آمپر تك فاز به 15 سه فاز

  1212272

  1982128

  3194400

  6

  تبديل 5 آمپر تك فاز به 25 سه فاز

  2121476

  3468724

  5590200

  7

  تبديل 5 آمپر تك فاز به 32 سه فاز

  2757919

  4509341

  7267260

  8

  تبديل 15 آمپر تك فاز به 25 سه فاز

  1818408

  2973192

  4791600

  9

  تبديل 15 آمپر تك فاز به 32 سه فاز

  2454851

  4013809

  6468660

  10

  تبديل 25 آمپر تك فاز به 32 تك فاز

  212148

  346872

  559020

  11

  تبديل 25 آمپر تك فاز به 25 سه فاز

  1515340

  2477660

  3993000

  12

  تبديل 25 آمپر تك فاز به 32 سه فاز

  2151783

  3518277

  5670060

  13

  تبديل 32 آمپر تك فاز به 32 سه فاز

  1939635

  3171405

  5111040

  14

  تبديل 15 آمپر سه فاز به 25 سه فاز

  909204

  1486596

  2395800

  15

  تبديل 15 آمپر سه فاز به 32 سه فاز

  1545647

  2527213

  4013860

  16

  تبديل 25 آمپر سه فاز به 32 سه فاز

  636443

  1040617

  1677060


  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0