مشخصات عمومی
کد: 97/7349/503 نوع فراخوان: دو مرحله ای
عنوان: برون سپاری عملیات مربوط به وصول مطالبات و قطع ووصل جریان انشعاب برق مشترکین مصارف عادی شهری و روستایی شرکت توزیع نیروی برق تبریز وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره    97/7349/503 مورخ  97/07/29

 

 

موضوع مناقصه : عبارت است از برون سپاری عملیات مربوط به وصول مطالبات و قطع ووصل جریان انشعاب برق مشترکین مصارف عادی شهری و روستایی شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

مدت زمان اجرای کار  : یکسال  

 

دستگاه مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

 مهلت فروش اسناد :  ازتاريخ  5  /  8  /97 لغايت     15/  8 /97   

 

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (بعدد)-/  000 500 603 ریال (بحروف) ششصد و سه میلیون و پانصد هزار ریال

 

محل فروش اسناد :

تبريز : كوي وليعصر ، خيابان نظامي ، اول قطران ، شركت توزيع نيروي برق تبريز  ، طبقه 4، اداره قراردادها و مناقصات

تهران: ميدان ونك،خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي بهرامي

 

 مبلغ فروش اسناد :  

مبلغ فروش اسناد سيصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شركت توزيع نيروي برق تبريز نزد بانك سرمايه شعبه تبريز واقع در كوي وليعصر – فلكه بارنج

تحويل اسناد با ارائه مستندات واريز وجه و با ارائه معرفينامه كتبي خواهد بود .

 

 مهلت و محل تحويل پيشنهادات :

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات  تا ساعت  10 صبح روز   چهارشنبه   مورخ   30 /   08 /97  و محل تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز ، كوي وليعصر ،خيابان نظامي ، اول خيابان قطران ، تلفن 49– 3328946 3دورنگار : 3328950 3

 

ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :

ساعت 11  روز  چهارشنبه  مورخ  30 /    08 /97  ساختمان شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در كوي وليعصر ، خيابان نظامي ، اول قطران ، ساختمان شركت توزيع نيروي برق تبريز در طبقه چهارم 

 

شرايط خاص : ارائه گواهي رتبه بندی در رشته نیرو

 

 آدرسهاي اينترنتـي جهت دريافت اطلاعات بشرح زير مي باشد:

پايگاه اطلاع رساني مناقصه Iets.mporg.ir//: http و سايت توانير www.tavanir.org.ir//http 

شركت توزيع نيروي برق تبريز www.toztab.ir//: http

 

درج آگهي در سايت فقط براي اطلاع رساني بوده و مناقصه گران جهت دريافت اسناد مي بايستي به آدرسهاي ذكر شده درآگهي روزنامه مراجعه فرمايند و دريافت اسناد از طريق اينترنت يا هرطريق ديگر غير از خريد اسناد قابل قبول نمي باشد.

 

                                                                                                           شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

 

 

 

 

 

شرایط و اسناد  مناقصه عمومی  دو مرحله ای

شماره 503/7349/97  مورخ 29/7/97             

   

1)  موضوع مناقصه : عبارت است از برون سپاری عملیات مربوط به وصول مطالبات از مشتركين مصارف عادي شهري و روستائي و عادي مسير مصارف سنگين با اخطار ، يا قطع انشعاب مشتركين بدهكار براساس مفادآيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق مصوب وزارت نيرو وشرايط عمومي آن وهمچنين اخطار وقطع انشعابات مشمول قطع موقت مطابق شرح خدمات و اسکوپ کاری پیوست

 

2) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :

------------------------

 مبلغ کل تضمين شرکت در مناقصه (بعدد)-/  000 500 603 ریال (بحروف) ششصد و سه میلیون و پانصد هزار ریال است که بايد به يکی از صورتهای مشروحه زير، همراه اسناد مناقصه و اين آگهی در پاکت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

 

الف ) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 نزد بانک سرمایه شعبه تبریز ( کوی ولیعصر- فلکه بارنج )

 

ب ) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروی برق تبريز مطابق نمونه پيوست که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه معتبر بوده و برای دفعات قابل تمديد باشد . اين تضمين به هنگام عقد قرارداد و اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات آزاد و مسترد خواهد شد . برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10 روز کاری پس از ابلاغ کارفرما به او با سپردن تضمين انجام تعهدات بر اساس سقف مبلغ قرارداد به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع کارفرما ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع کارفرما ضبط ميشود .

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای الف و ب ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از جمله درخواست کسر از محل مطالبات ، ارائه وجه نقد و یا هر گونه چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد.

 

3 ـ تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تسليم و تنظيم پيشنهادها :

-------------------------------------------

پيشنهادات بايستی در 3 پاکت سربسته الف و ب و ج  که روی آنها عبارت " انجام عملیات برون سپاری  مربوط به قطع و وصل انشعابات مشترکین  " قيد شده باشد تنظيم ، تکميل و حداکثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه  مورخ 30 /08/ 97 به دبيرخانه اينشرکت واقع در تبریز كوي وليعصر ، خيابان نظامي اول خيابان قطران شرکت توزیع نیروی برق تبریز ـ طبقه اول در تبريز تسليم گردد .

هر سه پاکت بايد بطور جداگانه لاک و مهر شده و روی هر پاکت نام آن ، پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب ) یا پاكت (ج) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهر شده و  روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد  دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود .

پيشنهاد بايد کامل ، صريح و روشن بوده ، کليه صفحات آنها امضاء و مهر شده و به ترتيب فوق تنظيم و تسليم گردد. به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا" پيشنهادهائيکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاريخ تعيين شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذيرفته نخواهد شد .

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

-----------------------

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 فوق،

 

پاكت فني و بازرگاني ( پاكت ب ) :                    

------------------------------                         

1.ب ـ  کپی اساسنامه .

2.ب ـ  کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی.

3.ب ـ  گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ  شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار.

5.ب ـ ارائه به روز گواهی رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو.

6.ب ـ  فرم تکمیل شده ارزیابی پیمانکاران با ارائه اسناد مثبته.

7.ب ـ  مدارک مربوط به شاخصهای ارزیابی منضم به اسناد مناقصه .

 

تمامی اسناد فوق می بایستی صحافی و صفحه گذاری شده و به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پيشنهاد دهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسيده باشد.

 

فرم ارزیابی پیمانکاران در پنج برگ ( منضم به اسناد مناقصه ) می بایستی بصورت کامل تکمیل و مدارک مربوطه در پاکت ب ارسال گردد در غیر اینصورت درخصوص امتیازات ارائه شده از سوی کمیته  فنی بازرگانی هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نخواهدبود. 

 

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضاو ممهور به مهر شرکت باشد .

 

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از خریدار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

 

تبصره 3 :

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد  .

 

پاکت مالی(پاکت ج )  :

----------------

محتوی پيشنهاد قيمت بوده که بايستی بصورت پلوس ، مینوس و یا تایید ارقام مندرج در جدول شماره 2 منضم به اسناد

مناقصه صرفا" در برگه پیشنهاد قیمت به عدد و حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی ارائه و به امضاء مسئولین مجاز شرکت رسیده (براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت) و به مهر شرکت نيز ممهور شود. درصورت مغايرت بين حروف و عددپيشنهادی و یا محاسبه ارقام ، مبلغ کمتر ملاک مقايسه و عقد قرارداد خواهد بود .

پيشنهاد بايد حداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع بوده و هيچگونه شرط يا هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده و عدم ذکر مدت اعتبار کمتر از 3 ماه نیز رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد بود و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد.

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و هيچگونه تقاضای تخفیف پذيرفته نخواهد شد .

 

  نحوه تراز سازی قیمت با استفاده از ضوابط زیر انجام خواهد شد .

100× قیمت پیشنهادی

                                 ـــــــــــــــ     =   قیمت تراز شده

( T- 100 ) I- 100

T= امتیاز فنی

I = ضریب تاثیر پذیری فنی ( در فرمول فوق ضریب تاثیر پذیری فنی  20% می باشد.  )

حداقل امتیاز فنی مورد نیاز برای هر یک از پیشنهاد دهندگان 65  خواهد بود.     

 

4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی ( افتتاح پاکات ) :

----------------------------------------

رسيدگی به پيشنهادها رأس ساعت 11   روز چهارشنبه مورخ 30/08/97 در طبقه چهارم ساختمان مرکزی شرکت توزیع نیروی برق تبریز واقع در کوی ولیعصر خیابان نظامی اول قطران . انجام خواهد گرفت و حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه مناقصه آزاد است . بررسي پيشنهادات و اعلام نتيجه مناقصه حداكثر يك ماه پس از افتتاح پاكات ج خواهد بود.

دراين جلسه ابتدا پاکت الف افتتاح و درصورت تائيد و کامل بودن محتويات آن نسبت به افتتاح پاكتهاي ب پيشنهاد دهندگان كه مربوط به صلاحیت و احراز شرایط پیمانکاران بر اساس موارد مندرج دراسناد مناقصه و  شاخصهای ارزیابی منضم به اسناد می باشد اقدام خواهد شد.

و در صورت تكميل بودن محتویات پاکت ب جهت بررسي و ارزيابي به کمیته فني بازرگاني تحويل خواهد شد. ضمنا" زمان افتتاح پاكات ج متعاقبا" به اطلاع شرکت کنندگان خواهدرسید.

در جلسه افتتاح پاکات ج ، پاکت ج مناقصه گرانی که حداقل امتیاز فنی 65 را کسب نمایند گشوده خواهدشد و برنده مناقصه براساس حداقل قیمت تراز شده خواهدبود.

تبصره :

درصورتیکه قیمتهای ترازشده  مناقصه گران باهم برابر باشد پیمانکاری که دارای حداقل قیمت پیشنهادی بوده برنده خواهدبود و درصورتی که هم امتیاز و هم قیمت ترازشده برابر باشد برنده براساس قرعه کشی انتخاب خواهدشد .

 

5 ) محل اجرای موضوع مناقصه :

----------------------

محدوده جغرافیایی شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

6) مدت اجرای کار :

-------------

از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت یکسال شمسی می باشد .

 

7) کارفرما و مناقصه گزار :

------------------

 شرکت توزيع نيروی برق تبريز

 

8) دستگاه نظارت :

_______________

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق این قرارداد تقبل نموده است از طرف کارفرما در امورها با مدیر امور و نظارت

عالیه به عهده معاونت فروش و خدمات مشترکین میباشد  .

 

9) مبلغ تامین اعتبار شده:  781 770 782 11 ریال

 

10) پيشنهاد دهنده تائيد می کند که از جميع قوانين و مقررات ذیربط خصوصا" قوانین مربوط به بیمه های تامین اجتماعی به ویژه ماده 38 قانون مذکور و قانون کار و حفاظت فنی و قانون مالیاتهای مستقیم مطلع بوده و متعهد اجرای آنها می باشد .

 

11) پیشنهاد باید صریح و بدون قید و شرط و ابهام تسلیم گردد به پیشنهادهای مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر نخواهد شد .

 

12) در صورت عدم انجام تعهد توسط پیمانکار ، کارفرما مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارت اجرای موضوع قرارداد را به نفر دوم یا دیگر مراجعه نماید.

 

13) پيشنهاد دهنده اعلام میدارد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولتی مصوب 22 دی ماه 1337 نمی باشد و در صورتيکه خلاف آن برای کارفرما محرز شود قرارداد فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پيمانکار ضبط می­گردد.

 

14) مناقصه گزار در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار بوده و برنده مناقصه را باتوجه به ارزيابی شرکتها و مقايسه قيمتها و با تشخيص خود تعيين می نمايد .

 

15) شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به منزله قبول کليه آئين نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گزار می باشد. 

 

16) درخصوص کليه کسورات متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع اين مناقصه براساس قوانین جاری کشور عمل خواهد شد . و کلیه کسور متعلقه به قرارداد به عهده پیمانکار میباشد .

تبصره :

مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به این قرارداد به عهده کارفرما می باشد که در صورت ارائه گواهینامه اعتبار ارزش افزوده پرداخت خواهد شد .

17) برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی قابل قبول کارفرما ، معادل 5% کل مبلغ قرارداد را بعنوان تضمين حسن انجام تعهدات تسليم کارفرما نمايد .

 

18) در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه ، مراتب سه روز قبل از افتتاح پاکتها در سایت های پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir//:http و سایت توانیر http://tavanir.org.ir  و سایت توزیع برق تبریزtoztab.ir   http:// درج خواهد گردید و این اصلاحیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شد و کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آنها می­باشند .

19) چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست تا قبل از تحویل پاکات مناقصه کتبا" از شرکت توضیح بخواهد . شرکت کنندگان در مناقصه می تواند جهت پرسش سؤالات فنی با شماره تلفن 33258309   _ 041 و سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33291770 _ 041 تماس حاصل فرمایند. 

 

20) دستگاه مناقصه گزار می تواند موضوع قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

 

21) پيمانکار با اعلام قيمت پيشنهادی تعهد می نمايد از کم و کيف کار آگاهی کافی و جامع داشته و اعتراض بعدی و اظهار عدم اطلاع از چگونگی کار مسموع نخواهد بود.

 

22) پيمانکار متعهد می گردد ضمن اجرای مفاد اين قرارداداز بکارگيری نيروهای شاغل کارفرما خودداری نمايد

 

23) پيمانکار موظف است از کارکنان و متخصصين واجد شرايط در امر اجرای موضوع قرارداد استفاده نمايد .

 

24 ) پیمانکار موظف به بیمه نمودن کلیه کارکنان خود به بیمه مسئولیت مدنی و بیمه عمر کارفرما می باشد و کلیه مسئولیتهای عدم رعایت آن بعهده پیمانکار می باشد. 

 

 25 )قراداد شامل تعدیل ، مابه التفاوت و پیش پرداخت نمیباشد.

 

32) کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

33) ارائه شناسه ملی توسط برنده مناقصه الزامی می باشد.

 

34) شرايط مناقصه در 34 ( سی و چهار  ) بند تنظيم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                                               مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروی برق تبریز

نام ونام خانوادگی امضاء کننده :

 سمت امضاء کننده :

 تاریخ : 

کدملی :

 

 

 

 

 

 

 

شرکت توزیع نیروی برق تبریز

        شاخصهای ارزیابی

مربوط به مناقصه عمومی شماره 503/7349/97  مورخ 29/7/97            

موضوع : برون سپاری عملیات مربوط به وصول مطالبات از مشتركين مصارف عادي شهري و روستائي و عادي مسير مصارف سنگين با اخطار ، يا قطع انشعاب مشتركين بدهكار

 

ردیف

عنوان شاخص

امتیاز

1

تجربه کاری

25

2

توان مالی

35

3

توان علمی

15

4

تاییدیه ها و رضایت از کارفرمایان قبلی

15

5

بومی بودن

10

جمع

100

 

-  حد نصاب امتیاز فنی قابل قبول 65 می باشد و ضریب تاثیرپذیری فنی 20% میباشد.

 

 

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                                              

نام ونام خانوادگی امضاء کننده :

 سمت امضاء کننده :

 تاریخ : 

کدملی :

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/08/05 مهلت دریافت اسناد: 1397/08/15
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/08/30 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/08/30
تاریخ انقضاء: 1397/08/30
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0