عنوان : بررسی وضعیت جو ایمنی شركت و تعیین وزن تاثیرگذاری فاكتورهای مختلف
زير عنوان : جو ایمنی شرکت توزیع برق تبریز مورد اندازه گیری و ارزیابی قرار گرفته و وزن تاثیرگذاری مولفه های مختلف بر جو ایمنی شرکت تعیین گردید.
کد خبر : ۳۵۱۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ 
ساعت : ۹:۹:۲۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بررسی وضعیت جو ایمنی شرکت و تعیین وزن تاثیرگذاری فاکتورهای مختلف  بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0