پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

گروه
از تاريخ الی
عنوان
عنوان مولف تاريخ

1/ 145 نحوه اعلام کارکرد کنتور
ghilani 1399/01/25
1/ 127 مدیریت مصرف
ghilani 1397/11/29
0/ 65 استفاده از لامپ های کم مصرف و LED
ghalami 1397/11/295.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0