شنبه, 27 دی 1399
مشخصات عمومی
کد: 99/15064/503 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: فروش اقلام مازاد شرکت وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 

 

 

 

 

 

 

مزایده عمومی تک مرحله ای

 

موضوع : فروش اقلام مازاد شرکت توزیع نیروی برق تبریز

دستگاه مزایده گزار :شركت توزيع نيروي برق تبريز

مهلت فروش اسناد : ازتاريخ 21/10/ 99  لغايت 04/11/ 99

مبلغ كل تضمين شركت در مزایده :10% مبلغ پیشنهادی

محل فروش اسناد :

تبريز : كوي وليعصر خيابان نظامي اول قطران، ساختمان مركزي شركت توزيع نيروي برق تبريز، طبقه چهارم ، اداره قراردادها و مناقصات

تهران: ميدان ونك خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي عباسی (88887086 021 )

مبلغ فروش اسناد :

مبلغ فروش اسناد پانصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شركت توزيع نيروي برق تبريز نزد بانك سرمايه شعبه تبريز واقع در كوي وليعصر - فلكه بارنج

تحويل اسناد با ارائه مستندات واريز وجه و با ارائه معرفينامه كتبي خواهد بود .

ضمنا" بازدید از اقلام مورد مزایده از تاریخ 06/ 11/ 99 لغایت 08/ 11/ 99 از ساعت 9 صبح تا 13 ظهر با ارائه اصل شرایط و اسناد مزایده خواهد بود .

مهلت و محل تحويل پيشنهادات :

آخرين مهلت تحويلپيشنهادات تاساعت  10 صبح روز شنبه مورخ 18/ 11/ 99ومحل تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز،كوي وليعصر،خيابان نظامي،اول خيابان قطران ، تلفن 49 - 3328946 3دورنگار : 33328950

ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :

پیشنهادات واصله طبق شرایط مزایده راس ساعت9 صبح  روز یکشنبهمورخه 19/ 11/ 99 در طبقه ششم

ساختمان مرکزی شرکت توزیع نیروی برق تبریز واقع درتبريز : كوي وليعصر خيابان نظامي اول قطران افتتاح خواهد شد .

آدرسهاي اينترنتـي جهت دريافت اطلاعات بشرح زير مي باشد:

پايگاه اطلاع رساني مناقصه Iets.mporg.ir//: http و سايت توانير www.tavanir.org.ir //: http

شركت توزيع نيروي برق تبريز www.toztab.ir //: http

درج آگهي در سايت فقط براي اطلاع رساني بوده و پیشنهاددهندگان  جهت دريافت اسناد مي بايستي به آدرسهاي ذكر شده در آگهي روزنامه مراجعه فرمايند و دريافت اسناد از طريق اينترنت يا هرطريق ديگر غير از خريد اسناد قابل قبول نمي باشد.

 

 

 

 

شرايط و مشخصات مزایده عمومی تک مرحله ای

 شماره 503/15064/99مورخ 17/10/99

----------------------------------------------------------------------------------

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در نظر دارد اقلام مازاد بر نیاز خود را  بشرح مندرج در برگه پیشنهاد قیمت از طریق مزایده عمومی با شرایط و مشخصات ذیل به فروش برساند :

 

توجه : مقدار کالاهای فوق برآوردی بوده ودر زمان تحویل به برنده مزایده ، موجودی انباردر زمان بازدید ملاک تحویل خواهد بودوبرنده مزایدهموظف است کل موجودیدر زمان بازدید را برابرضوابط مندرج در همین اسناد از فروشنده تحویل گیرد.

 

1ـ تضمین شرکت در مزایده :

----------------------------------------------

شرکت کنندگان در مزایده بایستی 10% مبلغ پیشنهادی خود را بعنوان سپرده شرکت در مزایده به یکی از صورتهای ذیل تسلیم نماید:

1ـ2 ) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 نزد بانک سرمایه شعبه تبریز) کوی ولیعصر فلکه بارنج (

 

2ـ2 ) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروي برق تبريز مطابق نمونه پيوستی که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه معتبر بوده و قابل تمديد باشد . اين تضمين به هنگام دریافت کل بهای کالاهای تحویلی به برنده آزاد خواهدشد

 

3-2) گواهی کسر از خالص مطالبات قطعی شده که مطابق نمونه پیوستی به تایید و مهر امور مالی شرکت رسیده باشد.

اگر برنده مزایده در مهلت مقرر نسبت به واریز کل مبلغ و یا برداشت اقلام مربوطه اقدام ننماید این تضمین (تضمین شرکت در مزایده )بدون هیچگونه تشریفات قضایی به نفع شرکت توزیع نیروی برق تبریز ضبط خواهدشد .

 

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای 1ـ2، 2ـ2و 3-2 ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مزایده ، ارائه وجه نقد و یا هرگونه چک به عنوان تضمین شرکت در مزایده پذیرفته نخواهد شد .

 

2- محل و تاریخ و طرز تسلیم پیشنهادات  :

---------------------------------------------

شرکت کنندگان در مزایده بایستی پیشنهادات خود را در سه پاکت جداگانه لاک و مهر شده و  سربسته الف و ب و ج که روی آنها عبارت " مربوط به مزایده اقلام مازاد شرکت توزیع نیروی برق تبریز " قید شده تا ساعت 14 ظهر  روز شنبهمورخ18/ 11/99به دبیرخانه شرکت واقع در تبریز ـ کوی ولیعصر ـ خیابان نظامی ـ اول خیابان قطران صندوق پستی : 4838 ـ 51335 کد پستی   5157694374: تلفن  49 ـ  333289463 دورنگار 333289503  تسلیم نمایند .

 

پاکت الف : محتوی تضمین شرکت در مزایده به شرح بند 1.

پاکت ب: شامل:

ب-1-  اسناد مزایده (اسناد حاضر)

ب-2-  اسناد هویتی امضا کننده پیشنهاد(اسناد هویتی اشخاص حقیقی : کپی کارت ملی ، کپی شناسنامه ، قبض یکی از اشتراکات تلفن ،برق ، گاز ، آب بنام مزایده گر و اسناد هویتی اشخاص حقوقی :کپی اساسنامه ، کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده درروزنامه رسمی)

ب-3- گواهی امضاء شخص حقیقی پیشنهاد دهنده یا صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی که در دفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

ب-4- فرم بازدید از محل اقلام

تذکر: تمامی مستندات پاکت ب بایستی به مهر و امضای پیشنهاددهنده رسیده باشد.

 

پاکت ج  :

محتوی پیشنهاد قیمت بوده که پیشنهاددهندگان بایستي قیمت پیشنهادی خود را به عدد و حروف بصورت آیتم به آیتم و جمع هر گروه ( در اقلامی که به صورت گروهی واگذار می گردند) در برگه پیشنهاد قیمت وارد نمايند. در صورت مغایرت بین عدد یا حروف یا اشتباه محاسباتی، عدد بزرگتر مبنای عمل خواهد بود. شرکت کنندگان مختارند برای کل ردیف های اقلام مزایده ارائه قیمت نمایند و شرکت توزیع برق تبریز مختار است برای هر ردیف (در اقلامی که به صورت ردیفی واگذار می گردند) یا هر گروه ( در اقلامی که به صورت گروهی واگذار می گردند) بر اساس بیشترین قیمت پیشنهادی انتخاب برنده نماید. در صورتی که بیش از یک مزایده گر حائز بیشترین قیمت پیشنهادی باشند برنده بر اساس قرعه کشی انتخاب خواهد شد.

 

 

 

تذکرات مهم در نحوه ارائه پیشنهاد قیمت:

1- در اقلامی که به صورت گروهی واگذار می شوند (اقلام نو و اقلام مستعمل)پیشنهاد دهنده موظف است برای تمامی ردیف های گروه اعلام قیمت نموده و جمع بهای گروه را محاسبه و درج نماید و انتخاب برنده بر اساس جمع قیمت هر گروه خواهد بود. در صورتی که برنده گروه برای یک یا چند ردیف از آن گروه ارائه قیمت ننماید  ردیف های فاقد قیمت به وی واگذار نخواهد شد.

2- در اقلامی که به صورت ردیفی واگذار می شوند ( اقلام اسقاط و ترانس های بالای سی سال) پیشنهاد دهنده موظف است برای هر ردیف اعلام قیمت نماید و انتخاب برنده بر اساس جمع قیمت هر ردیف خواهد بود.

3- ارائه پیشنهاد قیمت برای تیرهای بتونی اسقاطی برای هر کیلوگرم میلگرد حاصل از شکستن تیرها خواهد بود به گونه ای که تیرها به هزینه برنده مزایده شکسته شده، نخاله ها جمع آوری و به بیرون از انبار منتقل و میلگردهای حاصل باسکول و بهای آنها محاسبه خواهد شد.

4- قیمت پیشنهادی بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده بوده و در هنگام صدور فاکتور بنام برنده مزایده، به میزان 9% کل مبلغ فاکتور بعنوان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و از برنده مزایده اخذ خواهد شد.

5- امضا کننده پیشنهاد بایستی همان شخص  حقیقی یا حقوقی متعهد تضمین شرکت در مزایده یا واریز کننده وجه نقدسپرده باشددر غیر این صورت پیشنهاد از دور بررسی خارج خواهد شد.

 

3- گشایش پیشنهادات :

--------------------------

پیشنهادات رسیده رأس ساعت 9  صبح روز یکشنبه  مورخ   19/ 11 / 99 در  مرکز شرکت واقع در تبریز ـ  کوی ولیعصر ـ خیابان نظامی ـ اول قطران ـ صندوق پستی 4838 ـ 51335 کدپستی : 5157694374 ( طبقه ششم ) باز و قرائت میشود و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده آزاد میباشد ( به ازای هر پیشنهاد یک نفر نماینده).

 

برنده مزایده موظف است پس از وصول ابلاغ کتبی، ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به واریز مبلغ کل پیشنهادیبطور یکجا  به حساب شماره 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز اقدام نماید.

 

چنانچه برنده مزایده ظرف مهلت مقرر در این بند نسبت به واریز کل مبلغ پیشنهادیاقدام ننماید تضمین شرکت در مزایده وی بدون نیاز به انجام تشریفات قضائی و اداری به نفع فروشنده ضبط خواهد شد. در این صورت چنانچه مزایده نفر دوم داشته باشد کالای مورد مزایده به وی واگذار خواهد شد. در صورتی که نفر دوم حاضر به انجام معامله نگردد یا در مهلت مقرر در این بند نسبت به واریز کل مبلغ اقدام ننماید تضمین شرکت در مزایده وی نیز بدون نیاز به انجام تشریفات اداری و قضایی به نفع فروشنده ضبط خواهد شد .

 

 

5- مدت تخلیه کالا از انبار فروشنده پس ازواریز کل مبلغ و ابلاغ معرفینامه برنده به انبار حداکثر 10 روز خواهد بود ( باستثناء تیرهای بتونی که مدت تخلیه پس از تعیین برنده مورد موافقت قرار خواهد گرفت) . در صورت تاخیر غیرمجاز در تخلیه  در ازاء هر روز تاخیر از مدت مقرر 1% و حداکثر تا 6%ارزش  کالای ردیف مربوطه به عنوان خسارت دیرکرد از محل تضمین برنده مزایده کسر خواهد شد. حداکثر تاخیر غیر مجاز با کسر جریمه مذکور شش روز بوده و اگر تاخیر در تخلیه بیش از شش روز باشد بعنوان انصراف از انجام معامله تلقی گردیده و کل تضمین شرکت در مزایده برنده ضبط خواهد شد.

 

تضمینشرکت در مزایده برندگان اول و دوم مزایده توسط مزایده گزار نگهداری و تضمین سایر شرکت کنندگان مسترد خواهدشد.

 

درخصوص کلیه کسورات قانونی براساس قوانین جاری کشور عمل خواهدشد .

 

8ـ محل استقرار اقلام مورد مزایده ، انبار مرکزی واقع در جاده تبریز ـ مرند ـ نرسیده به پلیس راه تبریز مرند بوده لیکن تیرهای بتونی علاوه بر انبار مرکزی در سه محل جداگانه در آذرشهر، خسروشاه و اسکو دپو شده و در همان محل ها تحویل خواهد شد.. شرکت کنندگان بایستی از تاریخ  06/ 11/ 99 لغایت 08/ 11/ 99 از ساعت 9 صبح تا 13 ظهر اقلام مورد مزایده را با ارائه اصل شرایط و اسناد مزایده برای یکبار با نظارت مسئول انبار و باهماهنگی کامل دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت بازدید و فرم مربوطه را تکمیل و امضا نمایند . فرم مذکور بعنوان یکی از مستندات پاکت ب خواهد بود. ( تلفن انبار : 32858167_ 041 )

 

پیشنهاددهنده با امضای اوراق مزایده از جمله شرایط شرکت در مزایده رسما" اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب 22 دی ماه سال 1337 و اصلاحیه های بعدی آن نمیباشد ، در صورتیکه خلاف این ادعا به اثبات برسد دستگاه مزایده گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مزایده فوق را مردود و تضمین شرکت در مزایده را به نفع خود ضبط نماید. 

 

10ـ پیشنهاددهنده موظف است کلیه صفحات شرایط شرکت در مزایده و سایر اوراق و مدارک پیوست آن را مهر و امضاء نموده (اصل مهر و امضاء) و به همراه پیشنهاد قیمت که به منزله قبول کلیه مواد آیین نامه معاملات شرکت و مقررات مزایده میباشد بصورت لاک و مهر شده تحویل نماید .

 

11ـ شرکت کننده در مزایده بایستی آدرس خود را دقیقا" تعیین نماید که اقامتگاه قانونی نامبرده محسوب و هرگونه اخطار ، نامه و یا دورنویس به آدرس مذکور ارسال شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد و شرکت کننده حق هیچگونه اعتراض و ادعای عدم ابلاغ نخواهد داشت .

12ـ پیشنهاددهنده موظف است پیشنهاد قیمت خودرا بعدد و بحروف فقط در فرم پیشنهاد قیمت که ضمیمه اسنادشرکت در مزایده میباشد درج نماید . در صورت مغایرت بین حروف و عدد پیشنهادی ، مبلغ بیشتر ملاک مقایسه و عمل خواهد بود.

 

13ـ پیشنهاد قیمت می بایست از هر حیث برای مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پاکتهای مزایده معتبر باشد.

14ـبه پیشنهادات مشروط ، مخدوش ، مبهم ، فاقد تضمین شرکت در مزایده و همچنین به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

15ـ دستگاه مزایده گزار در رد یا قبول هریک از پیشنهاداتمختار است .

16ـ اقلام مورد مزایده بنا به تشخیص دستگاه مزایده گزار به بالاترین قیمت پیشنهاد شده واگذار میگردد .

17ـ در مقابل فروش  اقلام موضوع مزایده وجه آن نقدا" دریافت خواهدشد.

18ـ در صورت وجود هرگونه ابهام و یا مغایرت بین اقلام مورد بازدید و مشخصات اقلام مورد مزایده بایستی برنده مزایده  مراتب را کتبا" به دستگاه مزایده گزار منعکس و تقاضای توضیح کتبی نماید . در غیر اینصورت هیچگونه اعتراض و یا ادعایی پس از بازگشایی پاکات شرکت کنندگان در مزایده مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت .

19ـدر خصوص کالاهای کیلویی چنانچه در زمان تحویل ، میزان وزن آنمازاد بر مقدار برآورد شده ( جدول پیوست) باشد  برنده مزایده بایستی بهای کالای مازاد را طبق اعلام فروشنده و بر اساس قیمت اولیه پیشنهادی خود به حساب فروشنده واریز و سپس اجازه حمل مابقی اجناس داده میشود و درصورتیکه اقلام مورد نظر کمتر از مقدار تعیین شده باشد درپایان کار تسویه حساب نهایی انجام می شود .  

20ـ برنده مزایده حق احیاء و بازسازی و بازگرداندن تجهیزات موضوع مزایده را به هر طریق در شبکه برق کشور توسط خود یا تحویل گیرندگان نهایی ندارد .

21 ـ برنده مزایده حق واگذاری تمام یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی فروشنده به دیگری ندارند . 

22ـ درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و پیشنهاددهندگان جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده در آگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت از طریق اینترنت قابل قبول نمی باشد .

 

 

                                                                                          دستگاه مزایدهگزار

                                                                                     شرکت توزيع نيروي برق تبريز 

 

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :           

 

نام و نام خانوادگی پیشنهاددهنده :

کد ملی :

آدرس کامل پیشنهاد دهنده :

تلفن ثابت :    

تلفن همراه :  

دورنگار :

 

 

 

 

 

 

 

برگ شرایط تحویل اقلام مورد مزایده به برنده مزایده

موضوع مزایده : فروش اقلام مازاد بر نیاز شرکت توزیع نیروی برق تبریز

شماره مزایده : 503/15064/99مورخ 17/10/99

 

برنده مزایده میتواند اقلام مربوطه رافقط در ساعات اداری (0 3 : 7 الی 13 ) ازمحل استقرار آنها خارج نماید . اقدامات مربوط به بارگیری ، حمل و توزین اقلام می بایست با نظارت نمایندگان فروشنده انجام پذیرد .

 

برنده مزایده تعهد می نماید که نیروی انسانی ، ماشین آلات ، تجهیزات و وسایل کافی و لازم برای بارگیری و حمل کالاهای مورد مزایده را متناسب با شرایط و ماهیت اجناس مورد مزایده فراهم نماید . در صورتی که فروشنده هریک از موارد فوق را برای انتقال به موقع اقلام به خارج از محل استقرار آنها کافی نداند مراتب را به برنده مزایده اعلام و برنده مزایده موظف است بر طبق نظر فروشنده اقدام نماید . بدیهی است کلیه مخارج بارگیری ، حمل ، تخلیه و هر نوع هزینه دیگری که برای انتقال آنها به خارج لازم باشد کلا" بعهده برنده مزایده میباشد .

 

در هنگام تحویل و انتقال اقلام مورد مزایده ، برنده مزایده می بایست کلیه شرایط و مقررات ایمنی فروشنده را رعایت نماید.

 

برنده مزایده، متعهد است هرگونه خساراتی را که ناشی از عملکرد وی یا کارکنانش و یا ماشین آلات و تجهیزات وی به اموال فروشنده وارد آید جبران نماید . تعیین میزان خسارت بعهده فروشنده بوده و برنده مزایده  حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت و برنده مزایده  ملزم به جبران و پرداخت خسارت وارده خواهد بود . همچنینمسئولیت جبران هرگونه آسیب بدنی به اشخاص در حین بارگیری یا حمل بعهده برنده مزایده  میباشد.

تحویل اقلام مورد مزایده با گواهی کمیسیونی مرکب از افراد ذیل صورت خواهد گرفت :

 

الف ـ نماینده دستگاه تحویل دهنده ( مسئول انبار )

ب ـ نماینده فروشنده

پ ـ نماینده امورمالی

ت ـ نماینده دفتر حراست و امور محرمانه

ث نماینده دفتر حقوقی

برای تحویل هر فقره کالا ، کمیسیون تحویل مراتب را طبق نمونه پیوست صورتمجلس نموده و ذیل آن را تمام اعضای کمیسیون تحویل و همچنین نماینده برنده مزایده  که رسما" توسط برنده مزایده  معرفی خواهد شد امضاء خواهند کرد .

 

 

           مهر و امضاء پیشنهاددهنده :   

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

اقرارنامه

 

 

شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

 

        اینجانب                                    فرزند                             دارای کد ملی                

که در شهر                          اقامت دارم و طی ابلاغ شماره                                 مورخ

بعنوان برنده مزایده عمومی شماره 503/ 15064 /99مورخ 17/10/99تعیین شده ام ، بدینوسیله اقرار و اعلام می نمایم که در رابطه با اقلام مزایده مذکور کلیه حقوق و مطالبات خود از جمله سپرده شرکت در مزایده و همچنین کلیه اقلام مورد مزایده را طبق مشخصات و شرایط مزایده و مطابق کمیت ، کیفیت و مشخصات و خصوصیات اقلام رویت شده از آن شرکت دریافت نموده و هیچگونه حق و ادعائی علیه آن شرکت نداشته و نخواهم داشت . ضمنا" متعهد میشوم از احیاء و بازسازی و بازگرداندن تجهیزات بصورت کالای مستعمل به هر طریق در شبکه برقی کشور توسط خود یا تحویل گیرندگان نهایی امتناع نمایم .  

 

 

                                                                                                        امضاء :

                                                                                                         تاریخ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم بازدید از محل

فروش اقلام مازاد بر نیاز شرکت توزیع نیروی برق تبریز

شماره مزایده : 503/15064/99مورخ 17/10/99

 

 

 

اینجانب ...................................................... بعنوان نماینده/ پیشنهاد دهنده مزایده، طی بازدید حضوری از اقلام مورد مزایده در تاریخ ................. ......................... ، وضعیت موجود کالاها و تجهیزات را مورد بررسی قرار داده و ضمن رفع کلیه ابهامات، با آگاهی کامل نسبت به ارائه قیمت اقدام و در صورت پذیرش قیمت پیشنهادی بعنوان برنده حق هرگونه اعتراض یا درخواست تجدید نظر را از خود سلب و ساقط می نمایم./.

 

 

 

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده

 امضای پیشنهاد دهنده

 

 

فرم در خواست گواهی کسر از خالص مطالبات قطعی تایید شده

(از بابت تضمین شرکت در مزایده شماره 503/15064/99 مورخ 17/10/99)

 

مدير محترم امور تداركات

شركت ..................................................................................... به شماره ثبت ...................... و شناسه ملی ....................................................تقاضا دارد مبلغ ............................................... (بعدد) ریال................................................................................................................... ریال ( به حروف) بعنوان تضمین شرکت در مزایده شماره503/15064/99 مورخ  17/10/99 با موضوع: فروش اقلام مازاد بر نیاز شرکت توزیع نیروی برق تبریزاز مطالبات تایید شده و پرداخت نشده آن شرکت کسر و ضبط گردد.

 

 

                                                نام و امضای صاحبان امضای مجاز :

                                    مهر شرکت:

تاریخ

 

مدير محترم امور مالي

با سلام و احترام، خواهشمند است دستور اقدام لازم رامبذول فرمائيد .

 

                                    مدير امور تداركات

 

 

مدير محترم امور تداركات

با سلام و احترام، درخواست شرکت ............................................................ مطابق مستندات پیوستی و به شرح زیر انجام پذیرفت.

مبلغ کسر شده بابت تضمین:

شماره و تاریخ سند مرتبط با کسر از مطالبات قطعی تایید شده:

مديـر امور مالي

 

این تعهد نامه تا آخر ساعت اداری مورخ ............................ معتبر بوده و بنا به در خواست امور تداركات برای مدتی که در خواست شود قابل تمدید خواهد بود .

 

توجه:

بدیهی است چنانچه پیشنهاد قیمت شرکت فوق مورد قبول واقع شده و مشارالیه از تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات قرارداد و امضای قرارداد مربوطه در مدت مقرر استنکاف نماید، مبلغ فوق الذكر به محض اعلام امور تدارکات بدون نیاز به اثبات استنکاف و بدون هیچگونه تشریفات اداری و قضائی، بلا درنگ به نفع شرکت توزیع نیروی برق تبریز ضبط خواهد شد.

 

 

فرم فوق بدون تایید امورهای فوق الذکر فاقد هرگونه اعتبار بوده و پذیرفته نخواهد شد.

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/10/21 مهلت دریافت اسناد: 1399/11/04
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/11/18 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/11/19
تاریخ انقضاء: 1399/11/19
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.8.0
V5.5.8.0