شنبه, 27 دی 1399
مشخصات عمومی
کد: 99/5345/503 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: قرائت و بازدید لوازم اندازه گیری مشترکین غیر دیماندی و دیماندی وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 

اسناد استعلام ارزیابی کیفی

 

برای برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با عنوان:

 

 

 

 

 

 

 

قرائت و بازدید لوازم اندازه گیری مشترکین غیردیماندی و دیماندی ( آمپری و کیلوواتی ) در حوزه تحت بهره بردای شرکت توزیع نیروی برق تبریز براساس اسناد مناقصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيرو آگهی مناقصه عمومیشماره503/5345/ 99 مورخ 25/ 04/  99 با موضوع  "قرائت و بازدید لوازم اندازه گیری مشترکین غیردیماندی و دیماندی ( آمپری و کیلوواتی ) در حوزه تحت بهره بردای شرکت توزیع نیروی برق تبریز براساس اسناد مناقصه  “بمنظور ارزيابي كيفي مناقصه گران مذکور لازم است نسبت به  تكميل  فرم هاي ارزيابي پيوست اقدام و مدارك و مستندات خواسته شده را به همراه فرم هاي تكميل شدهدریک زونکن جداگانه کلاسه شده ( بدون پاکت )  طبق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه همراه با پاکتهای مناقصه تحویل فرمائید.

شايان ذكراست كليه اسناد ارزيابي بايستي به امضاء دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و به مهر شركت ممهور گردد.

 

1- نام و نشاني  دستگاه مناقصه گزار :

تبريز - كوي وليعصر - خيابان نظامي - اول قطران - شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

2- موضوع ارزیابی :

قرائت و بازدید لوازم اندازه گیری مشترکین غیردیماندی و دیماندی ( آمپری و کیلوواتی ) در حوزه تحت بهره بردای شرکت توزیع نیروی برق تبریز براساس اسناد مناقصه

 

3- الزامات استعلام ارزیابی کیفی :

ارائه گواهی صلاحیت پیمانکاری در زمینه موضوع مناقصه از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی و داشتن گواهی  تایید صلاحیت ایمنی.

 

4- محل تأمین اعتبار و مبلغتقریبیو مدت پیمان  :

از محل منابع داخلی مناقصه گزار وبرآورد اولیه  برای کل موضوع مناقصه 115.941.618.738ریال و  به مدت یکسال شمسی 

 

5- معيارهاي ارزيابي و امتياز آنها

به شرح فرم های ارزیابی پیوست

 

6- مدارك و مستندات لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها

مستندات مربوط به تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها و مدارك مورد نياز طبق اسناد پيوست مي باشد.

 

7- روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها

روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها و نحوه ارزيابي مطابق مدارك پيوست مي باشد.

8- کارفرما در صورت صلاحدید محق است که هر بخش از اسناد ارزیابی را قبل از سر رسید تاریخ تسلیم، اصلاح و نتیجه را به شرکت‌کنندگان  در ارزیابی کیفی اعلام نماید.

9- در صورتی‌که هر یک از شرکت‌کنندگان در ارزیابی کیفی در ارائه مدارک و مستندات هریک از بخش‌ها و یا تکمیل دقیق اسناد خواسته ‌شده و یا در ارائه اسناد، تأخیر یا قصور نمایند، کارفرما مختار است آن شرکت‌کننده در ارزیابی کیفی را رد صلاحیت نماید.

 

10-ارزیابی و تعیین امتیاز از اختیارات کارفرما بوده و کارفرما هیچگونه تعهدی نسبت به شرکت‌کنندگان در مناقصه نخواهد داشت.

 

11- حداقل امتياز قابل قبول براي بازگشائی پاکتهای مناقصه (الف و ب و ج) شصت و پنج (65) می باشد.

 

12- محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل استعلام ها:

به شرح مندرج در اسناد مناقصه

 

13 ـ مستندات لازم براي تخصیص امتیاز ارزیابی کیفی:

ـ  کپی اساسنامه

ـ  کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

ـ  گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

ـ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی دریافت شده از مناقصه گزار

- گواهی صلاحیت پیمانکاری از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی

- گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

- مستندات هر معیار باید به تفکیک هر معیار، مشخص و منضم به فرم مربوط به همان معیار ارائه گردد.

      تبصره 1: شرکت‌کننده در مناقصه به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی‌ماه سال 1371 اقرار می‌کند.

تبصره 2 : اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد .

تبصره 3 : ارزیابی شونده بايد کليه اسناد استعلام ارزیابی کیفی را که از مناقصه گزار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.

تبصره 4: مسئولیت صحت مدارک و اطلاعات ارائه شده بر عهده مناقصه گر بوده و اگر ثابت شود كه مناقصه‌گران در فرآيند ارزيابي كيفي از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده كرده‌اند، طبق قوانین مربوطه عمل خواهد شد.

 

محل مهر و امضای پیشنهاددهنده :

نام و نام خانوادگی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره   503/ 5345 /99  مورخ 25/4 / 99

(با ارزیابی کیفی)

***********************************************************

موضوع مناقصه :قرائت و بازدید لوازم اندازه­گیری مشترکین غیردیماندی و دیماندی (آمپری و کیلوواتی) در حوزه تحت بهره بردای شرکت توزیع نیروی برق تبریز براساس شرح خدمات و اسکوپ کاری پیوست اسناد مناقصه

- مدت زمان انجام موضوع مناقصه : یکسال شمسی

- مبلغ برآورد115.941.618.738ریال

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :برای کل موضوع مناقصه 3.807.000.000 ریال میباشد .

- محل فروش اسناد:

تبريز :کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول خیابان قطران ، شرکت توزیع نیروی برق تبریز ،  طبقه 4 ، اداره مناقصه و قراردادها

تهران: ميدان ونك،خيابان برزيل ،ساختمان شهيد عباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي عباسی : 02188887086

- مبلغ فروش اسناد:

مبلغ فروش اسناد پانصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع  در کوی ولیعصر فلکه بارنج  ( تحویل اسناد  با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفینامه کتبی خواهد بود. )

- مهلت فروش اسناد :

 ازتاریخ 31/ 04/99  لغايت  08/ 05/99

- مهلت و محل تحويل اسناد :

آخرین مهلت تحويل اسناد تا ساعت10:00روز چهارشنبهمورخ 22/05/ 99 و محل تحويل آنها به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز، کوی ولیعصر ، خيابان نظامی ، اول خيابان قطران ، تلفن 49 33328946 - 041دورنگار : 33328950- 041

- زمان بازگشائی زونکن اسناد ارزیابی کیفی:

11:00روز چهارشنبه مورخ  22/05/ 99

- زمان و محل بازگشائی پاکتهای مناقصه (الف،ب و ج) به شرط کسب امتیاز لازم (حداقل 65) از ارزیابی کیفی:

ساعت11:00 روز یکشنبه مورخ 26/05/99  طبقه پنجم ساختمان شركت توزيع نیروی برق تبريز واقع در کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول خیابان قطران

شرایط خاص :

- ارائه گواهی صلاحیت پیمانکاری در زمینه موضوع مناقصهصادره از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

- ارائه گواهیصلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

- آدرسهای اینترنتـی جهت دریافت اطلاعات بشرح زیرمیباشد:

شرکت توزیع نیروی برق تبریزwww.toztab.ir//: httpو پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir//: httpو سایت توانیر www.tavanir.org.ir//: http

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده در  آگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت  اسناد  از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط و اسناد مناقصه عمومی تک مرحله ای با ارزیابی کیفی

503/5345/ 99 مورخ 25/ 04/  99

**********************************

1) موضوع مناقصه :قرائت و بازدید لوازم اندازه گیری مشترکین غیردیماندی و دیماندی ( آمپری و کیلوواتی ) در حوزه تحت بهره بردای شرکت توزیع نیروی برق تبریز براساس اسناد مناقصه و قرارداد ضمیمه

 

2) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : برای کل موضوع مناقصه3.807.000.000ریالمیباشد که بايد به يکی از صورتهای مشروحه زير، در پاکت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

 

1-2) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر ـ فلکه بارنج 

 

2ـ2 ) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروي برق تبريز مطابق نمونه پيوستی که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه معتبر بوده و قابل تمديد باشد . اين تضمين پس از اخذ ضمانت نامه انجام تعهدات و عقد قرارداد آزاد و مسترد خواهد شد . برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10روز کاری پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردن تضمين انجام تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادی خود ، به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع کارفرما ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .

3ـ2 ) گواهی کسر از خالص مطالبات قطعی شده که مطابق نمونه پیوستی به تایید و مهر امور مالی شرکت رسیده باشد.

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم( درصورت وجود ) بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد يادشده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع خریدار ضبط ميشود .

تضمین سایر شرکت کنندگان ( به جز برنده و نفر دوم ) بلافاصله پس از اعلام برنده و نفر دوم آزاد خواهد شد .

 

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای 1-2 ، 2-2 و 3-2 ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از جمله ارائه وجه نقد و یا هر گونه چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد.

 

 

3) تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تنظیم و تسلیم پيشنهادها :

------------------------------------------------

پيشنهادات بايستی در دو قسمت (زونکن اسناد استعلام ارزیابی کیفی و پاکت اسناد مناقصه ) تنظیم و تسلیم گردد. زونکن ارزیابی

کیفی که روی آن موضوع مناقصه، نام مناقصه گزار و مناقصه گر قید شده است و حاوی اسناد استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه می باشد بصورت مستقل از پاکت اسناد مناقصه تنظیم و همراه آن تسلیم می گردد. پاکت اسناد مناقصه نیز در 3 پاکت سربسته الف و ب و ج  که روی آنها عبارت "قرائت و بازدید لوازم اندازه گیری مشترکین غیردیماندی و دیماندی ( آمپری و کیلوواتی ) در حوزه تحت بهره بردای شرکت توزیع نیروی برق تبریز" قيد شده باشد تنظيم و تسلیممی گردد. هر دو قسمت حداکثر تا ساعت 10:00 روزچهارشنبه مورخ 22/05/99 به دبيرخانه اينشرکت واقع در تبریز كوي وليعصر ، خيابان نظامي اول خيابان قطرانشرکت توزیع نیروی برق تبریزـطبقه اول در تبريز تسليم گردد .

پاکت های مناقصه بايد لاک و مهر شده و روی هر پاکت نام آن پاکت ( پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب ) یا پاكت (ج)) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت اسناد مناقصه در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهر شده و  روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد  دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود .

پيشنهاد بايد کامل ، صريح و روشن بوده ، کليه صفحات آنها امضاء و مهر شده و به ترتيب فوق تنظيم و تسليم گردد. به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا" پيشنهادهائيکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاريخ تعيين شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذيرفته نخواهد شد .

زونکن ارزیابی کیفی :

محتوی استعلام ارزیابی کیفی تکمیل شده و مستندات پیوستی بر حسب مورد ( بر اساس اسناد استعلام ارزیابی کیفی) می باشد.

اسناد استعلام ارزیابی کیفی، معیارهای ارزیابی، وزن معیارها و نحوه محاسبه امتیاز و سایر شرایط که به پیوست اسناد مناقصه منضم می باشد ملاک عمل خواهدبود .

مهم: در صورت عدم ارائه زونکن مربوط به ارزیابی کیفی به صورت مستقل، پیشنهاد دهنده از ادامه فرآیند مناقصه حذف خواهد شد.

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 فوق،

 

پاكت  ب  :       

1.ب ـ کپی اساسنامه

2.ب ـ کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

3.ب ـ گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار

5.ب ـ ارائه گواهی صلاحیت پیمانکاری از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی

6.ب ـ صورتهای مالی حسابرسی شده مطابق تصویب­نامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 9/2/88 وزارت امور اقتصادی و دارائی

7.ب ـ ارائه گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

 

تمامی اسناد فوق می بایستی صحافی و صفحه گذاری شده و به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پيشنهاد دهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسيده باشد.

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد .

 

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از خریدار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

 

تبصره 3 :

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد.

 

پاکت مالی(پاکت ج ) :

محتوی پيشنهاد قيمت بودهکه بايستیبصورت پلوس ، مینوسیا تایید ارقام مندرج در  برگه پیشنهادقیمت و  صرفا" در همان برگه به عدد ، حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی ارائه و به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت بر اساس اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت رسیده و به مهر شرکت نيز ممهور شود. در صورت مغایرت بین حروف و عدد پیشنهادی و یا محاسبه ارقام ، مبلغ کمتر ملاک مقایسه و عقد قرارداد خواهد بود .

پيشنهاد بايد حداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع بوده و هيچگونه شرط يا     هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده و عدم ذکر مدت اعتبار 3 ماه نیز رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد بود و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد .

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و هيچگونه تخفيف پس از ارائه اسناد تا مرحله تعيين برنده مناقصه پذيرفته نخواهد شد و انتخاب برنده براساس حداقل قیمتخواهدبود.

 

4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی :

بازگشائی زونکن های ارزیابی کیفی راس ساعت11:00روز چهارشنبه مورخ 22/ 05/ 99 در طبقه پنجم ساختمان شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول خیابان قطران  انجام خواهد گرفت و در صورت مورد تایید بودن به کمیته فنی بازرگانی جهت ارزیابی کیفی ارجاع خواهد شد. پس از تخصیص امتیازات ارزیابی کیفی، جلسه بازگشایی پاکتهای مناقصه رأس ساعت 11:00 روز یکشنبهمورخ 26/05/99 در آدرس فوق برگزار خواهد شد. پیشنهاد دهندگانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی یعنی 65 (شصت و پنج) را کسب ننمایند از ادامه مراحل مناقصه خارج و پاکتهای مناقصه ایشان سربسته عودت خواهد شد.

دراين جلسه ابتدا پاکت الف افتتاح و درصورت مورد تائيد بودن محتويات آن، نسبت به افتتاح پاكتهاي ب پيشنهاد دهندگان اقدام خواهد شد و در صورت مورد تایید بودن، پاکت ج  افتتاح خواهد شد.

انتخاب برنده بر اساس حداقل قیمت پیشنهادی بوده و چنانچه بیش از یک حداقل قیمت وجود داشته باشد مناقصه گری که دارای امتیاز ارزیابی کیفی بالاتری است به عنوان برنده انتخاب خواهد شد و چنانچه هم قیمت و هم امتیاز برابر باشند برنده بر اساس قرعه کشی انتخاب خواهد شد.

حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه بازگشایی پاکتهای مناقصه آزاد است .

 

5 ) محل اجرای موضوع مناقصه:

محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز می باشد و پیمانکار اعلام می نماید کهاز موقعیت و محل کار و نحوه اجرای صحیح و به موقع خدمات در محل مذکور آگاهی کامل دارد .

 

6) مدت اجرای کار :

از تاریخ ابلاغ به مدت یکسال شمسی

 

7) کارفرما و مناقصه گزار :

شرکت توزيع نيروی برق تبريز

 

8) دستگاه نظارت :

معاونت فروش و خدمات مشترکین

پيمانکارموظف است کارها را طبق قرارداد و دستورات و تعليماتی که دستگاه نظارت در حدود مشخصات اسناد و مدارک پيوست قرارداد ارائه می نمايد اجرا کند .

دستگاه نظارت درزمان اتمام قرارداد، کلیه عملکرد پیمانکار را در طول مدت قرارداد تحلیل و به کارفرما گزارش خواهدنمود.

 

9) برآورد اولیه برای کل موضوع مناقصه 115.941.618.738ریال میباشد.

 

10) پيشنهاد دهنده تائيد می کند که از جميع قوانين و مقررات ذیربط خصوصا" قوانین مربوط به بيمه های تامين اجتماعی به ویژه ماده 38 قانون مذکور و قانون کار و حفاظت فنی و قانون مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده مطلع بوده و متعهد اجرای آنها می باشد .

 

11) در صورت عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار، کارفرما مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارت ، اجرای موضوع قرارداد را به نفر دوم یا دیگری واگذار نماید.

12)پيشنهادها بايد صريح و بدون قيد شرط و ابهام تسليم گردد به پيشنهادهای مبهم ، مشروط و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

 

13) مناقصه گزار در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار بوده و برنده مناقصه را باتوجه به ارزيابی شرکتها و مقايسه قيمتها و با تشخيص خود تعيين می نمايد .

 

14) شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به منزله قبول کليه آئين نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گزار می باشد .

 

15)در خصوص کلیه کسورات متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع این مناقصه براساس قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.

 

16) برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی قابل قبول کارفرما، معادل 10% کل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین انجام تعهدات تسلیم کارفرما نماید.

 

17) دستگاه مناقصه گزار می تواند احجام قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

 

18) پيمانکار با اعلام قيمت پيشنهادی تعهد می نمايد از کم و کيف کار آگاهی کافی و جامع داشته و اعتراض بعدی و اظهار عدم اطلاع از چگونگی کار مسموع نخواهد بود.

 

19) قرارداد مشمولپیش پرداخت نمی باشد لیکن تعدیل به شرح قرارداد ضمیمه لحاظ خواهد شد.

 

20) پیمانکار موظف است نسبت به تهیه بیمه نامه های مسئولیت مدنی در قبال کارکنان و اشخاص ثالث حوزه قرارداد اقدام نموده و نسخه ای از بیمه نامه ها را تسلیم دستگاه نظارت نماید

 

21) پيمانکارمتعهدمی گردد ضمن اجرای مفاد اين قرارداد از بکارگيری نيروهای شاغل کارفرما خودداری نمايد.

 

22) پیمانکار موظف است از کارکنان و متخصصین واجد شرایط در امر اجرای موضوع قرارداد استفاده نماید.

 

23 ) کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

24) داشتن محل قانونی و دفتر کار مناسب در شهرستان تبریز برای پیمانکار الزامی است.

 

25) چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست تا 7 روز کاری قبل از تحویل پاکات مناقصه کتبا" از شرکت توضیح بخواهد . شرکت کنندگان در مناقصه می تواند جهت پرسش سؤالات فنی با شماره تلفن43- 33191742 041 و سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33291770 _ 041 تماس حاصل فرمایند. 

 

26 ) هر اقدامی جهت اعمال نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله هر پیشنهاد دهنده موجب صلب صلاحیت پیشنهاد دهنده خواهد شد .

 

27)در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه، مراتب سه روز قبل از افتتاح پاکتها در سایت های پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir//:http و سایت توانیر http://tavanir.org.ir و سایت توزیع برق تبریزtoztab.ir  http:// درج نماید و و این الحاقیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شدو کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آن میباشند .

 

28)جلسه توجیهی جهت پاسخ به هر گونه سوالات و ابهامات احتمالی مناقصه گران در روز چهارشنبهساعت 11:00 مورخ 15/05/ 99 در محل دفتر معاونت فروش و خدمات مشترکین واقع در کوی ولیعصر ، انتهای خیابان شریعتی ، نبش میدان بهارستان ، ساختمان شماره سه برگزار خواهد شد .

 

29) تهیه کارت شناسایی برای هر یک از عوامل پیمانکار پس از اخذ تائیدیه حراست و امور محرمانه توسط وبه هزینه پیمانکار الزامی است .( طراحی ، صدور و تحویل کارت شناسایی به عهده دفتر حراست میباشد . )

 

30 ) ارائه شناسه ملی و کد اقتصادی توسط مناقصه گران الزامی می باشد .

 

31) شرايط مناقصه در 31  ( سی و یک ) بند تنظيم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.

 

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                       مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروی برق تبریز       

نام و نام خانوادگی امضاء کننده:

 کد ملی :

کد اقتصادی :

سمت امضاء کننده :  

 تاریخ:

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/05/21 مهلت دریافت اسناد: 1399/05/21
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/05/21 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/05/21
تاریخ انقضاء: 1399/05/21
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.8.0
V5.5.8.0