نظرسنجی

    همکار گرامی لطفا با تکمیل پرسشنامه ذیل، کمیته مدیریت دانش را جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت نظام مدیریت دانش سازمان و ایجاد زیرساخت های لازم جهت بهبود این سیستم یاری رسانید.


    تا کنون نظرسنجی فعالی اضافه نشده


    نیروی برق تبریز

    DOURAN Portal V4.6.1.0

    V4.6.1.0