اهداف امور بانوان و خانواده

  * حفظ و ارتقاء مقام و منزلت زن بر اساس معیارهای اسلامی در پیشبرد فعالیتهای صنعت برق کشور
   
  جامعيت تصميم سازيها و تصميم گيري هاي مديريتي از بعد مسائل ، مشكلات ونيازمنديهاي زنان مشاغل

  تسهيل دراجراي قوانين ، مقررات و برنامه هاي ابلاغ شده از سوي دولت در خصوص زنان

  * تدوين برنامه ها و راهكارهاي مناسب جهت گسترش مشاركت زنان در برنامه ها و فعاليتهاي صنعت برق کشور

  * تدوین برنامه ها و فعالیت های مناسب جهت حفظ و تحکیم بنیان خانواده


  شرح وظایف امور بانوان و خانواده
  • * شناسایی و ارزیابی موقعیت زنان شاغل درشرکت در ابعاد مختلف و ارتباط مستمربا آنان

  • * پیگیری برنلمه های ابلاغی ازسوی شرکت مادرتخصصی و وزارت نیرو برای ارتقاء زنان در زمینه های مدیریتی ، آموزشی ، پژوهشی ،ورزشی و توسعه اشتغال زنان در مشاغل مناسب

  • * تهیه برنامه های لازم برای افزایش مشارکت زنان جانعه در اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف

  • * برگزاری جلسات لازم بامدیران شرکت درراستای توسعه مشارکت زنان

  • * ارتباط مستمر با مشاور امورزنان شرکت مادر تخصصی و وزارت نیرو

  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0