شرح فرآیندهای خدمات مشترکین

شرح  فرآیندهای خدمات مشترکین ، مدت زمان انجام، مدارک موردنیاز


 

واگذاری انشعاب برق آزاد جدید از 250 کیلووات تا 7 مگاوات

واگذاری انشعاب برق آزاد جدید زیر 30 کیلووات 

واگذاری انشعاب برق از 30 تا 249 کیلووات

استعلام گواهی معاملات ملکی

اصلاح انشعابات آمپری

اصلاح انشعابات دیماندی

 

 

واگذاری برق موقت روزانه تا سقف 32 آمپر سه فاز(کوتاه مدت)
پرداخت بدهی اقساط انشعاب برق
تست کنتور انشعاب برق بر اساس گزارش کنتورنویس
تست کنتور برق به درخواست مشترک 
تعویض کنتور انشعاب برق از 30 کیلووات تا 7 مگاوات
تعویض کنتور انشعاب برق زیر 30 کیلووات

 

 

تغییرات قدرت انشعاب برق از 30تا 249 کیلووات

تغییرات قدرت انشعاب برق از 250تا 7 مکاوات

تغییرات قدرت انشعاب برق زیر 30 کیلووات 

تغییر مکان داخلی انشعاب برق از 30 تا 249 کیلووات
تغییر مکان داخلی انشعاب برق از 250 کیلووات تا 7 مگاوات
تغییر مکان داخلی انشعاب برق آمپری
تغییر نام انشعاب برق 
جمع آوری دائم انشعاب برق
جمع آوری موقت انشعاب برق 
صدور قبض المثنی
صدور کارنامه مصرف انرژی انشعاب
واگذاری انشعاب برق جدید از 30 کیلووات تا 249 کیلووات
واگذاری انشعاب برق جدید از 250 کیلووات تا 7 مگاوات
انصراف از درخواست انشعاب برق
اصلاح مشخصات عمومی

 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0