مشخصات عمومی
کد: 97/5094/503 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: برونسپاری تعمیرات پیشگیرانه pm امورهای برق روشنایی – باغمیشه – ستارخان و مدیریت برق آذرشهر وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 

آگهي مناقصه عمومي   تک  مرحله ای شماره 503/97/5094 مورخ  97/05/28

 

 

1ـ موضوع مناقصه : برونسپاری تعمیرات پیشگیرانه pm امورهای برق روشنایی – باغمیشه – ستارخان و مدیریت برق آذرشهر

مدت زمان انجام کار : یکسال از تاریخ تحویل پروژه به پیمانکار طبق صورتجلسه تنظیمی

 

مهلت فروش اسناد :  ازتاریخ  30/05/ 97لغايت   10/06/97

 

مبلغ تضمین شرکت برای کل موضوع مناقصه : 000 000 20 10   ریال و برای هر امور بشرح اسناد مناقصه می باشد. 

 

محل فروش اسناد :

تهران: ميدان ونك،خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي بهرامی

تبريز : جاده ائل گولی، بالاتراز هتل شهریار ، ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروی برق تبریز ، طبقه اول ، اداره مناقصات و قراردادها 

 

مهلت و محل تحويل پيشنهادات :

آخرین مهلت تحويل پيشنهادات  تا ساعت  10 صبح روز یکشنبه  مورخ 25/06/97 محل تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز ، کوی ولیعصر ،خيابان نظامی ، اول خيابان قطران ، تلفن 49 – 3328946 3دورنگار : 3328950 3صندوق پستی : 4838 – 51335 

 

مبلغ فروش اسناد سیصد  هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر – فلکه بارنج با ارائه معرفینامه کتبی .

تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفینامه کتبی خواهد بود .   

 

ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :

ساعت 12 روز یکشنبه  مورخ 25/06/97ساختمان شماره2 شركت توزيع برق تبريزواقع درجاده ائل گولی.

 

شرایط خاص :

ارائه گواهی رتبه بندی در رشته نیرو و رعایت ظرفیت کار آزاد  الزامی است .

 

آدرسهای اینترنتـی شرکت بدین شرح می باشد: شرکت توزیع نیروی برق تبریز www.toztab.ir//: http و

پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir//: http و سایت توانیر www.tavanir.org.ir//: http 

 

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایند و خرید از طریق اینترنت قابل قبول نمی باشد  .

                         

 

                                                                              شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

 

 

 

 

شرایط و اسناد مناقصه عمومی تک مرحله ای

شماره 503/5094/97 مورخ 28/5/97

**********************************

1) موضوع مناقصه :

انتخاب پیمانکارجهت انجام تعمیرات پیشگیرانه) PM ( امورهای برق روشنایی ، باغمیشه ، ستارخان و مدیریت برق آذرشهر که شامل سرویس پستهای هوائی و زمینی ، خطوط فشار متوسط بصورت خط سرد و خطوط فشار ضعیف بصورت خط گرم براساس درخواست و برنامه زمانبندی امور بصورت کلید دردست مطابق شرح خدمات و فرمهای منضم به اسنادمناقصه (پیوست شماره یک)

 

تبصره 1:

هر پیمانکار مختار است در کلیه امورهای دلخواه خود پیشنهاد قیمت ارائه نماید و بازگشایی پاکت ها براساس قرعه کشی در جلسه افتتاح پاکات ج با حضور نمایندگان مناقصه گران خواهد بود و برنده مناقصه براساس حداقل قیمت انتخاب خواهد شد.

درصورت ارائه تضمین برای یک امور مناقصه گر مجاز به ارائه یک پاکت ج میباشد و درصورتی که بیش از یک پاکت ج ارائه نماید،پاکت ج انتخاب شده با قرعه اول افتتاح و مابقی پاکتها سربسته عودت خواهد شد .

 

لازم به ذکر است هر پیمانکار حداکثر در دو امور میتواند برنده شود.

 

تبصره 2 :

درصورتیکه قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران باهم برابر باشد برنده براساس قرعه کشی انتخاب خواهدشد.

 

2) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : برای کل موضوع مناقصه 000 000 020 1 ریال و برای هر امور بشرح ذیل میباشد که بايد به يکی از صورتهای مشروحه زير، در پاکت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

 

نام امور

مبلغ تضمین

روشنایی

000 000 450

ستارخان

000 000 400

باغمیشه

000 000 460

آذرشهر

000 000 360

 

1-2) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر ـ فلکه بارنج 

 

2-2) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروی برق تبريز مطابق نمونه پيوست که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ گشايش پيشنهادها معتبر بوده و قابل تمديد باشد . اين تضمين به هنگام عقد قرارداد و اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات آزاد و مسترد خواهد شد . برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10 روز پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردن تضمين انجام تعهدات بر اساس سقف مبلغ قرارداد به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع کارفرما ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع کارفرما ضبط ميشود .

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای 1-2 و 2-2 ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از جمله درخواست کسر از مطالبات ، ارائه وجه نقد و یا هر گونه چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد.

 

3) تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تسليم و تنظيم پيشنهادها :

------------------------------------------------------------------

پيشنهادات بايستی در 3 پاکت سربسته الف و ب و ج  که روی آنها عبارت " مربوط به برونسپاری تعمیرات پیشگیرانه pm امورهای برق روشنایی ، باغمیشه ، ستارخان و مدیریت برق آذرشهر   " قيد شده باشد بشرح زير تنظيم ، تکميل و حداکثر تا ساعت 10 صبح روز   یکشنبه  مورخ 25/06/97 به دبيرخانه اينشرکت واقع درتبریز كوي وليعصر،خيابان نظامي ،اول خيابان قطران ،تلفن : 49 ـ33328946 دورنگار: 33328950 ـ 041 ـ صندوق پستی :  4838 ـ 51335 شرکت توزیع نیروی برق تبریز طبقه اول در تبریز تسليم گردد .

هر سه پاکت بايد بطور جداگانه لاک و مهر شده روی هر پاکت نام آن ، پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب )  ، یا پاكت (ج) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهرشده و روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود.

پیشنهاد باید کامل ، صریح و روشن بوده ، کلیه صفحات آن امضا و مهر شده و به ترتیب فوق تنظیم و

تسلیم گردد . به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا" پیشنهادهائیکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاریخ تعیین شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذیرفته نخواهد شد .

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

----------------------------------

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 همین شرایط ،

 

پاکت فنی و بازرگانی ( پاکت ب ) :

---------------------------------------------

1.ب ـ کپی اساسنامه و یا هرگونه مدارکی که شخصیت حقوقی مناقصه گر را تعیین نماید.

2.ب ـ کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

3.ب ـ گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار

5.ب ـ ارائه گواهی به روز رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو

6.ب- تکمیل فرم خوداظهاری اعلام کارهای دردست اجرا و ظرفیت آماده به کار و ارائه آن بصورت پرینت شده از سایت

 

تمامی اسناد فوق می بایستی صحافی و صفحه گذاری به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پیشنهاددهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسیده باشد .

 

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد .

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از مناقصه گزار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

تبصره 3 :

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده در آگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد  .

 

 

 پاکت مالی(پاکت ج )  :

----------------------------

محتوی پيشنهاد قيمت بوده که بايستی بصورت پلوس ، مینوس یا تایید ارقام مندرج در  فهرست بهای پیمانکاری تجهیزات شبکه توزیع سال 96 شرکت توزیع نیروی برق تبریز ، صرفا" در برگه پیشنهاد قیمت ( پیوست شماره دو ) به عدد ، حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی ارائه و به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت بر اساس اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت رسیده و به مهر شرکت نيز ممهور شود. در صورت مغایرت بین حروف و عدد پیشنهادی و یا محاسبه ارقام ، مبلغ کمتر ملاک مقایسه و عقد قرارداد خواهد بود .

ضمنا" در صورت پیشنهاد قیمت برای هر چهار امور ویا تعداد مشخص ، پاکتهای ج بایستی بصورت ج 1 ( اموربرق روشنایی ) ، پاکت ج 2 ( امور برق باغمیشه ) ، پاکت ج 3 ( امور برق ستارخان )  و پاکت ج 4 ( مدیریت برق آذرشهر ) تکمیل و ارائه شود و کلیه پاکتهای ج بایستی بصورت سربسته و در یک پاکت جداگانه دیگر به صورت سربسته ارائه شود .

پيشنهاد بايد حداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع بوده و هيچگونه شرط يا هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده و عدم ذکر مدت اعتبار 3 ماه نیز رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد بود و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد .

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و هيچگونه تخفيف پس از ارائه اسناد تا مرحله تعيين برنده مناقصه پذيرفته نخواهد شد و انتخاب برنده براساس حداقل قیمت خواهدبود.

 

  4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی ( افتتاح پاکات )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسيدگی به پيشنهادها رأس ساعت 12 روز یکشنبه مورخ  25/ 06/97 در طبقه چهارم ساختمان مرکزی  شرکت توزیع نیروی برق تبریز واقع در کوی ولیعصر خیابان نظامی اول قطران . انجام خواهد گرفت و حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه مناقصه آزاد است. بررسي پيشنهادات و اعلام نتيجه مناقصه حداكثر يك ماه پس از افتتاح پاكات ج خواهد بود.

در اين جلسه ابتدا پاکت الف افتتاح و در صورت تائيد و کامل بودن محتويات آن نسبت به افتتاح پاكت  ب

پيشنهاد دهندگان كه مربوط به صلاحیت و احراز شرایط پیمانکاران می باشد اقدام   و ارزیابی شکلی صورت خواهد گرفت . و در صورت تكميل بودن پاکات ب نسبت به افتتاح پاکات ج پیشنهاددهندگان اقدام خواهدشد .

با توجه به اینکه هرپیمانکار حداکثر در دوامور میتواند برنده باشد ، درصورت ارائه پیشنهاد برای بیش از دو امور بقیه پاکتهای ج بصورت سربسته عودت داده خواهدشد .

 

5 ) محل اجرای موضوع مناقصه :

محدوده جغرافیایی امورهای برق روشنایی ، باغمیشه ، ستارخان و مدیریت برق آذرشهر

 

6) مدت اجرای کار :

 مدت قرارداد از تاریخ تحویل پروژه به پیمانکارطبق صورتجلسه تنظیمی یکسال شمسی می باشد.

 

7) کارفرما و مناقصه گزار :

شرکت توزيع نيروی برق تبريز

 

8) دستگاه نظارت :

نظارت بر اجرای تعهداتی که پيمانکار طبق اين قرارداد تقبل نموده است از طرف کارفرما بر عهده امورهای بهره برداری به عنوان ناظر مقیم و معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ (دفتر نظارت بر بهره برداری) به عنوان ناظر عالی می باشد.

همچنین نظارت مستقیم بر عملیات اصلاح و ساماندهی که با افتتاح دستور کار انجام خواهند پذیرفت، برعهده دستگاه نظارت معرفی شده بر پروژه های سرمایه ای توسط کارفرما میباشد . 

پيمانکارموظف است کارها را طبق قرارداد و دستورات و تعليماتی که دستگاه نظارت در حدود مشخصات اسناد و مدارک پيوست قرارداد ارائه می نمايد اجرا کند .

دستگاه نظارت درزمان اتمام قرارداد، عملکرد پیمانکار را در طول مدت قرارداد تحلیل و به کارفرما گزارش خواهدنمود.

 

9) مبلغ تامین اعتبار شده   :

نام امور

مبلغ تامین اعتبار

هزینه های سرمایه ای

هزینه های جاری

روشنایی

000 000 656 7

000 000 560 3

000 000 096 4

ستارخان

000 000 000 6

000 000 000 3

000 000 000 3

باغمیشه

000 000 000 8

000 000 000 5

000 000 000 3

آذرشهر

000 000 000 5

000 000 000 2

000 000 000 3

 

10) پيشنهاد دهنده تائيد می کند که از جميع قوانين و مقررات ذیربط خصوصا" قوانین مربوط به کار بيمه های تامين اجتماعی به ویژه ماده 38 قانون مذکور و قانون کار و حفاظت فنی و قانون مالیاتهای مستقیم مطلع بوده و متعهد اجرای آنها می باشد .

11) در صورت عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار، کارفرما مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارت ، اجرای موضوع قرارداد را به نفر دوم یا دیگری واگذار نماید.

12) پيشنهادها بايد صريح و بدون قيد شرط و ابهام تسليم گردد به پيشنهادهای مبهم ، مشروط و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

13) مناقصه گزار در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار بوده و برنده مناقصه را باتوجه به ارزيابی شرکتها و مقايسه قيمتها و با تشخيص خود تعيين می نمايد .

14) شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به منزله قبول کليه آئين نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گزار می باشد .

15)در خصوص کلیه کسورات متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع این مناقصه براساس قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.

16) برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری نسبت به ارائه

ضمانتنامه بانکی قابل قبول کارفرما، معادل 5% کل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین انجام تعهدات تسلیم کارفرما نماید.

17) دستگاه مناقصه گزار می تواند احجام قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

18) پيمانکار با اعلام قيمت پيشنهادی تعهد می نمايد از کم و کيف کار آگاهی کافی و جامع داشته و اعتراض بعدی و اظهار عدم اطلاع از چگونگی کار مسموع نخواهد بود.

19) قرارداد شامل تعدیل و ما به التفاوت نمی باشد  .

20) پیمانکار موظف به بیمه نمودن کلیه کارکنان خود به بیمه مسئولیت مدنی درطول مدت قرارداد می باشد و کلیه مسئولیتهای عدم رعایت آن به عهده پیمانکار می باشد

21) پيمانکارمتعهدمی گردد ضمن اجرای مفاد اين قرارداد از بکارگيری نيروهای شاغل کارفرما خودداری نمايد.

 

22) پیمانکار موظف است از کارکنان و متخصصین واجد شرایط در امر اجرای موضوع قرارداد استفاده نماید.

23 ) کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.

 

24) داشتن محل قانونی و دفتر کار مناسب در شهرستان تبریز برای پیمانکار الزامی است.

 

25) چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست تا قبل از تحویل پاکات مناقصه کتبا" از شرکت توضیح بخواهد . شرکت کنندگان در مناقصه می تواند جهت پرسش سؤالات فنی با شماره تلفن  33328515_ 041 و سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33339560 _ 041 تماس حاصل فرمایند. 

26 ) تهیه تجهیزات با رعایت لیست تجهیزات مورد تایید کمیته فنی بازرگانی کارفرما و پس از تایید دستگاه نظارت توسط پیمانکار خواهد بود .

 

27) در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه، مراتب سه روز قبل از افتتاح پاکتها در سایت های پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir//:http و سایت توانیر http://tavanir.org.ir و سایت توزیع برق تبریزtoztab.ir   http:// درج نماید و و این الحاقیه ها جز لاینفک

اسناد مناقصه محسوب خواهد شدو کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آن میباشند .

28) چنانچه حین اجرای عملیات موضوع قرارداد دستگاه نظارت انجام کارهایی را در ارتباط با موضوع قرارداد به پیمانکار ابلاغ نماید که برای آنها فهرست مقادیر و قیمتها پیش بینی نشده باشد ،قیمت پیشنهادی پیمانکار قبلا" بایستی به تائید کار فرما برسد.

 

29) تهیه کارت شناسایی برای هر یک از عوامل پیمانکار پس از اخذ تائیدیه حراست و امور محرمانه توسط وبه هزینه پیمانکار الزامی است .( طراحی ، صدور و تحویل کارت شناسایی به عهده دفتر حراست میباشد . )

 

30) پیمانکار بایستی توانایی مالی پرداخت حداقل 2 ماه حقوق و مزایا را به پرسنل خود داشته باشد و در صورتی که بنا به دلایل منطقی صورت وضعیت های پیمانکار از طرف کارفرما و به دلایل غیر قابل انتساب به کارفرما به تعویق افتد پیمانکار نباید این موضوع را دلیل عدم پرداخت مطالبات پرسنل خود تلقی نماید و باید توان پرداخت به موقع حقوق دو ماهه عوامل خود را بدون دریافت آن از کارفرما داشته باشد.

 

31 ) پیمانکار موظف است در اجرای مفاد قرارداد از خودرو وانت مزدا یا پیکاب مناسب و متحدالشکل با آرم شرکت خود استفاده نماید .

 

32) پیمانکار ملزم به تعیین یک نفر به عنوان سرپرست کارگاه  ( نماینده پیمانکار ) با عنوان ؛ مسئول ایمنی  و مسئول پیگیری فعالیتهای گروه های عملیاتی ؛ می باشد  و نامیرده مجاز به انجام سایر فعالیت های اجرایی و فنی نمی باشد .

 

33) پیمانکار موظف به تحویل اقلام برکنارشده روزانه به انبار امورهای برق روشنایی ، باغمیشه ، ستارخان و مدیریت برق آذرشهر بوده و تایید صورت وضعیت روزانه منوط به تحویل تجهیزات برکناری میباشد .

34) عدم تهیه و ارائه گزارش روزانه حداکثر یک روز بعد از اجرای عملیات ، به ازاء هربار عدم تهیه و ارائه گزارش روزانه به ناظر بهره برداری کل عملکرد مربوط به آن روز تایید نخواهدشد.

 

35)  تهیه تمامی لوازم ،تجهیزات شبکه ، تجهیزات ایمنی ، ابزار کار انفرادی و گروهی و ایاب و ذهاب به محل کار به عهده پیمانکار خواهد بود .

 

36) ارائه شناسه ملی و کد اقتصادی توسط مناقصه گران الزامی می باشد .

 

37 )  شرايط مناقصه در 37  ( سی و هفت ) بند تنظيم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                                   مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروی برق تبریز       

نام و نام خانوادگی امضاء کننده:

 کد ملی :

کد اقتصادی :

سمت امضاء کننده :  

 تاریخ:

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/05/30 مهلت دریافت اسناد: 1397/06/10
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/06/25 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/06/25
تاریخ انقضاء: 1397/06/25
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0