مشخصات عمومی
کد: 97/5068/503 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: انتخاب پیمانکار آنکال کلید در دست امورهای برق ستارخان ،مدیریت برق اسکو و خسروشاه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 503/97/5068 مورخ  97/05/27

 

 

1ـ موضوع مناقصه : انتخاب پیمانکار آنکال کلید در دست امورهای برق ستارخان ،مدیریت برق اسکو و خسروشاه

 

مهلت فروش اسناد :  ازتاریخ  30/05/ 97لغايت   10/06/97

 

مبلغ تضمین شرکت برای کل موضوع مناقصه : 000 000 570 1  ریال  و در صورت شرکت در یک  امور مبلغ 000 000 670 ریال می باشد.   

 

محل فروش اسناد :

تهران: ميدان ونك،خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي بهرامی

تبريز : جاده ائل گولی، بالاتراز هتل شهریار ، ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروی برق تبریز ، طبقه اول ، اداره مناقصات و قراردادها 

 

مهلت و محل تحويل پيشنهادات :

آخرین مهلت تحويل پيشنهادات  تا ساعت  10 صبح روز یکشنبه  مورخ 25/06/97 محل تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز ، کوی ولیعصر ،خيابان نظامی ، اول خيابان قطران ، تلفن 49 – 3328946 3دورنگار : 3328950 3صندوق پستی : 4838 – 51335 

 

مبلغ فروش اسناد سیصد  هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر – فلکه بارنج با ارائه معرفینامه کتبی .

تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفینامه کتبی خواهد بود .   

 

ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :

ساعت 11 روز یکشنبه  مورخ 25/06/97ساختمان شماره2 شركت توزيع برق تبريزواقع درجاده ائل گولی.

 

شرایط خاص :

ارائه گواهی رتبه بندی در رشته نیرو و رعایت ظرفیت کار آزاد  الزامی است .

 

آدرسهای اینترنتـی شرکت بدین شرح می باشد: شرکت توزیع نیروی برق تبریز www.toztab.ir//: http و

پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir//: http و سایت توانیر www.tavanir.org.ir//: http 

 

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایند و خرید از طریق اینترنت قابل قبول نمی باشد  .

                         

 

                                                                              شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

 

 

 

شرایط و اسناد  مناقصه عمومی دو مرحله ای

شماره 503/5068/97 مورخ 27/5/97

**************************************

 

1)  موضوع مناقصه عبارت است از:  انتخاب پیمانکار آنکال برای تهیه تجهیزات ، حمل به پای کار و اجرای عملیات نيرورسانی و تأمین برق از محل توسعه و احداث ، اصلاح و ساماندهی و روشنایی معابر براساس فهرست بهاء پیمانکاری شبکه توزیع سال 1396 شرکت توزیع نیروی برق تبریز  بصورت کلید دردست در امورهای تحت بهره برداری شرکت بشرح ذیل و مطابق با استانداردهای وزارت نيرو ملی و بين المللی  به ترتيب اولويت.

1-     امور برق ستارخان

2-     مدیریت برق اسکو

3-     امور برق خسروشاه

 

تبصره 1:

هر پیمانکار مختار است در کلیه امورهای دلخواه خود پیشنهاد قیمت ارائه نماید و بازگشایی پاکت ها براساس قرعه کشی در جلسه افتتاح پاکات ج با حضور نمایندگان مناقصه گران خواهد بود . درصورت ارائه تضمین برای یک امور مناقصه گر مجاز به ارائه یک پاکت ج میباشد و درصورتی که بیش از یک پاکت ج ارائه نماید ، پاکت ج انتخاب شده با قرعه اول افتتاح و مابقی پاکتها سربسته عودت خواهد شد .

توضیح اینکه شرط گشایش پاکت ج مناقصه گران ، کسب حداقل امتیاز فنی 65 بوده و برنده مناقصه براساس حداقل قیمت انتخاب خواهد شد.

 

تبصره 2 :

درصورتیکه قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران باهم برابر باشد پیمانکاری که امتیاز فنی بالاتری دارد برنده خواهدبود و درصورتی که هم امتیاز و هم قیمت مناقصه گران برابر باشد برنده براساس قرعه کشی انتخاب خواهدشد.

 

2) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :

-----------------------------------------

مبلغ کل تضمين شرکت در مناقصه (بعدد)- 000 000 570 1 ریال ( بحروف) یک میلیارد و پانصد و هفتاد میلیون ریال و برای هریک ازامورها 000 000 670 ریال ( بحروف ) ششصد و هفتاد میلیون ریال می باشدکه بايد به يکی از صورتهای مشروحه زير، همراه اسناد مناقصه و اين آگهی در پاکت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

 

الف ) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 نزد بانک سرمایه شعبه تبریز ( کوی ولیعصر- فلکه بارنج )

 

ب ) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروی برق تبريز مطابق نمونه پيوست که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه معتبر بوده و برای دفعات قابل تمديد

باشد . اين تضمين به هنگام عقد قرارداد و اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات آزاد و مسترد خواهد شد .

برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10 روز کاری پس از ابلاغ کارفرما به او با سپردن تضمين حسن انجام تعهدات بر اساس سقف مبلغ قرارداد به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع کارفرما ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع کارفرما ضبط ميشود .

 

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای الف و ب ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از جمله درخواست کسر از محل مطالبات ، ارائه وجه نقد و یا هر گونه چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد.

 

3 ـ تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تسليم و تنظيم پيشنهادها :

------------------------------------------------------------

پيشنهادات بايستی در 3 پاکت سربسته الف و ب و ج  که روی آنها عبارت " تعیین پیمانکارآنکال کلیددردست امور های برق ستارخان ، خسروشاه و مدیریت برق اسکو  " قيد شده باشد تنظيم ، تکميل و حداکثر تا ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 25/06/97به دبيرخانه اينشرکت واقع در تبریز كوي وليعصر ، خيابان نظامي اول خيابان قطران شرکت توزیع نیروی برق تبریز ـ طبقه اول در  تبريز  تسليم گردد .

هر سه پاکت بايد بطور جداگانه لاک و مهر شده و روی هر پاکت نام آن ، پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب ) یا پاكت (ج) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهر شده و  روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد  دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود .

پيشنهاد بايد کامل ، صريح و روشن بوده ، کليه صفحات آنها امضاء و مهر شده و به ترتيب فوق تنظيم و تسليم گردد. به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا" پيشنهادهائيکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاريخ تعيين شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذيرفته نخواهد شد .

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

----------------------------------

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 فوق،

 

 

 

پاكت فني و بازرگاني ( پاكت ب ) :

---------------------------------------                         

1.ب ـ  کپی اساسنامه

2.ب ـ  کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

3.ب ـ  گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ  شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار

5.ب ـ ارائه گواهی رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو

6.ب ـ  تکمیل فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار و ارائه آن  بصورت پرینت شده از سایت 

7.ب ـ  فرم تکمیل شده ارزیابی پیمانکاران با ارائه اسناد مثبته

8.ب ـ  مدارک مربوط به شاخصهای ارزیابی منضم به اسناد مناقصه

 

تمامی اسناد فوق می بایستی صحافی و صفحه گذاری شده و به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پيشنهاد دهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسيده باشد.

فرم ارزیابی پیمانکاران در پنج برگ ( منضم به اسناد مناقصه ) می بایستی بصورت کامل تکمیل و مدارک مربوطه در پاکت ب ارسال گردد در غیر اینصورت درخصوص امتیازات ارائه شده از سوی کمیته فنی بازرگانی هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نخواهدبود. 

 

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد .

 

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از خریدار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

 

تبصره 3 :

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد  .

 

پاکت مالی(پاکت ج ) :

----------------------------

محتوی پيشنهاد قيمت بودهکه بايستی بصورت پلوس ، مینوس یا  تایید ارقام مندرج در فهرست بهای پیمانکاری  تجهیزات توزیع سال 96 شرکت توزیع نیروی برق تبریز ، صرفا" در برگه پیشنهاد قیمت منضم به اسناد مناقصه به عدد ، حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی ارائه و به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت براساس اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت رسیده و به مهر شرکت نيز ممهور شود. در صورت مغايرت بين حروف و عدد پيشنهادی و یا محاسبه ارقام ، مبلغ کمتر ملاک مقايسه و عقد قرارداد خواهد بود .

ضمنا" در صورت پیشنهاد قیمت برای هر سه امور و یا تعداد مشخص ، پاکتهای ج بایستی بصورت       پاکت ج-1 (امور برق ستارخان ) ، پاکت ج 2 ( امور برق اسکو ) ، پاکت ج -3 ( امور برق خسروشهر ) " تکمیل و ارائه شود و کلیه پاکتهای ج بایستی بصورت سربسته و در یک پاکت جداگانه دیگر به صورت سربسته ارائه شود.

پيشنهاد بايد حداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع بوده و هيچگونه شرط يا هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده و عدم ذکر مدت اعتبار کمتر از 3 ماه نیز رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد بود و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد.

 

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و هيچگونه تقاضای تخفيف پذيرفته نخواهد شد .

 

4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی ( افتتاح پاکات ) :

-------------------------------------------------------------

رسيدگی به پيشنهادها رأس ساعت  11 روز یکشنبه مورخ25/06/97در طبقه 4 ساختمان شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول خیابان قطران  انجام خواهد گرفت و حضورپيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه مناقصه آزاد است . بررسي پيشنهادات و اعلام نتيجه مناقصه حداكثر يك ماه پس از افتتاح پاكات ج خواهد بود.

دراين جلسه ابتدا پاکت الف افتتاح و درصورت تائيد و کامل بودن محتويات آن نسبت به افتتاح پاكتهاي ب پيشنهاد دهندگان كه مربوط به صلاحیت و احراز شرایط پیمانکاران بر اساس موارد مندرج در شاخصهای ارزیابی منضم به اسناد می باشد اقدام خواهد شد.در صورت تكميل بودن محتویات پاکت ب جهت بررسي و ارزيابي به کمیته فني بازرگاني تحويل خواهد شد. ضمنا" زمان افتتاح پاكات ج متعاقبا" به اطلاع شركت كنندگان خواهد رسيد.

در جلسه افتتاح پاکات ج ، پاکت ج مناقصه گرانی که حداقل امتیاز فنی 65 را کسب نمایند گشوده خواهد شد و برنده مناقصه براساس حداقل قیمت‏ خواهد بود .

 

5 ) محل اجرای موضوع مناقصه:

----------------------------------

محدوده جغرافیایی امور های برق ستارخان ، خسروشاه و  مدیریت برق اسکو .

 

6) مدت اجرای کار :

--------------------

از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت یکسال شمسی می باشد .

 

 

7) کارفرما و مناقصه گزار :

---------------------------

شرکت توزيع نيروی برق تبريز

 

8) دستگاه نظارت :

_______________

شرکت مهندس مشاور تعیین شده از طرف کارفرما

 

9) سقف مبلغ قرارداد برای هر امور :  مبلغ 000 000 000 15 ریال ( 000 000 000 12 ریال تجهيزات و    000 000 000 3ريال دستمزد ) می باشد.

(10  هیچگونه پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد .

 

11) در طول مدت قرارداد صرفا" بهای انواع کابل ، سیم مسی ،سیم آلومینیومی ، ترانسفورماتور و تیرهای بتونی در مقایسه با قیمت پیشنهادی پیمانکار در صورت افزایش یا کاهش بیش از 5% با بررسی اسناد مثبته توسط دستگاه نظارت کارفرما و پس از تایید امور تدارکات قابل تعدیل خواهدبود . تعدیل قیمت انواع کابل و سیم و تیر با بررسی نسبت قیمت های پایه بورس فلزات ( شمش آلومینیم ، مفتول مس و سبد مخلوط میلگرد ) و بازار در زمان ارائه پیشنهاد و زمان اجرا و تعدیل قیمت انواع ترانسفورماتور با بررسی قیمتهای شرکت بازرگانی ایران ترانسفو خواهدبود.  

 

درصورت تعدیل قیمت تجهیزات مورد اشاره در بند حاضر ، قیمتهای تعدیل شده ملاک تنظیم صورت وضعیت بوده و درصد پلوس یا مینوس پیشنهادقیمت پیمانکار بر آن لحاظ نخواهدشد.

 

12) پيشنهاد دهنده تائيد می کند که از جميع قوانين و مقررات ذیربط خصوصا" قوانین مربوط به بیمه های تامین اجتماعی به ویژه ماده 38 قانون مذکور و قانون کار و حفاظت ایمنی و فنی و قانون مالیاتهای مستقیم مطلع بوده و متعهد اجرای آنها می باشد .

 

13) در صورت عدم انجام تعهد توسط پیمانکار ، کارفرما مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارت ، اجرای موضوع قرارداد را به نفر دوم یا دیگر مراجعه نماید.

 

14) پيشنهاد دهنده اعلام میدارد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان مصوب 22 دی ماه 1337 نمی باشد و در صورتيکه خلاف آن برای کارفرما محرز شود قرارداد فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پيمانکار ضبط   می­گردد.

 

15) مناقصه گزار در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار بوده و برنده مناقصه را باتوجه به ارزيابی شرکتها و مقايسه قيمتها و با تشخيص خود تعيين می نمايد .

 

16) شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به منزله قبول کليه آئين نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گزار می باشد.

 

17) درخصوص کليه کسورات متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع اين مناقصه براساس قوانین جاری کشور عمل خواهد شد .

 

18) برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی قابل قبول کارفرما ، معادل 5% کل مبلغ قرارداد را بعنوان تضمين حسن انجام تعهدات تسليم کارفرما نمايد .

 

19) در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه ، مراتب سه روز قبل از افتتاح پاکتها در سایت های پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir//:http و سایت توانیر http://tavanir.org.ir  و سایت توزیع برق تبریزtoztab.ir  http:// درج خواهد گردید و این اصلاحیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شد و کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آنها می­باشند .

 

 

20)چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست تا قبل از تحویل پاکات مناقصه کتبا" از شرکت توضیح بخواهد . شرکت کنندگان در مناقصه می تواند جهت پرسش سؤالات فنی با شماره تلفن 36675051 _ 041 و سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33291770 _ 041 تماس حاصل فرمایند. 

 

21) تهیه کلیه تجهیزات با رعایت آخرین لیست تجهیزات مورد تایید کمیته فنی بازرگانی کارفرما منضم به اسناد مناقصه به عهده پیمانکار بوده و اجرای موضوع قرارداد صرفا" بصورت کلیددردست خواهدبود .

 

22) دستگاه مناقصه گزار می تواند احجام قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

 

 

23) پيمانکار با اعلام قيمت پيشنهادی تعهد می نمايد از کم و کيف کار آگاهی کافی داشته و اعتراض بعدی و اظهار عدم اطلاع از چگونگی کار مسموع نخواهد بود.

 

24) دوره تضمين کيفيت کار از تاريخ تحويل موضوع قرارداد با تائيد ناظر مربوطه شروع و مدت آن يکسال شمسی می باشد .

 

25) پيمانکار مکلف است نسبت به انجام هماهنگيهای لازم در خصوص اجرای موضوع قرارداد و نيز ارائه گزارشات پيشرفت کار و حل و فصل موانع اجرايی و قراردادی با دفتر کنترل برنامه و پروژه های توزیع کارفرما به انجام برساند .

26) پيمانکار متعهد می گردد ضمن اجرای مفاد اين قرارداداز بکارگيری نيروهای شاغل کارفرما خودداری نمايد

 

27) کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

28) ارائه شناسه ملی توسط برنده مناقصه الزامی می باشد.

 

29 ) اخذ مجوز شهرداری یا هماهنگی با شهرداریها برای پروژه های نیرو رسانی و تامین برق متقاضیان به عهده متقاضی بوده  و در مورد پروژه های مربوط به توسعه شبکه ( مانند ایجاد فیدر که اجرای پروژه ماهیت عمومی داشته و جهت تامین برق متقاضی خاصی نمی باشد)  به عهده شرکت توزیع نیروی برق تبریز میباشد.

 

30 ) درصورتی که پیمانکاری در ارسال و ارائه صورت وضعیت تخلفی مرتکب شود ضمن فسخ قرارداد بدون تذکر کتبی به سازمان برنامه و بودجه استان معرفی و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمی باشد 

 

31 ) درصورتی که عوامل پیمانکاری خارج از قرارداد از متقاضیان یا مشترکین وجهی دریافت نماید کارفرما مختار به فسخ قرارداد با پیمانکار بوده و نسبت به معرفی به سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی اقدام خواهد نمود و هیچگونه اعتراضی توسط پیمانکار قابل قبول نمی باشد.

 

32) پيمانکار موظف است ظرف مدت 7 روز بعد از مبادله قرارداد فردی را بعنوان رابط آشنا به اجرای کارجهت مراجعه به هرامور و پی گیری مراحل اجرای پروژه ها و تهیه صورت مجلس و صورت وضعیت تعیین و کتبا" به دستگاه نظارت معرفی نماید نامبرده مکلف است که در طول مدت قرارداد در دسترس کارفرما باشد.

 

33) شرايط مناقصه در 33 ( سی و سه  ) بند تنظيم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.

 

 

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                                               مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروی برق تبریز

نام ونام خانوادگی امضاء کننده :

 سمت امضاء کننده :

 تاریخ : 

کدملی :

 

 

 

شرکت توزیع نیروی برق تبریز

       شاخصهای ارزیابی پیمانکاران

مناقصه عمومی دو مرحله ای

 

موضوع: انتخاب پیمانکارآنکال کلید در دست برای امورهای برق ستارخان ، اسکو و خسروشهر

 

ردیف

عنوان شاخص

امتیاز

1

تجربه کاری

25

2

توان مالی

30

3

توان علمی

15

4

تاییدیه ها و رضایت از کارفرمایان قبلی

15

5

بومی بودن

15

جمع

100

 

-   حد نصاب امتیاز فنی قابل قبول 65 می باشد و قیمت ترازشده در انتخاب برنده مناقصه تاثیری ندارد.

 

-   مناقصه گرانی که حداقل امتیاز فنی 65 را کسب نمایند پاکات مالی آنها گشوده خواهد شد و برنده مناقصه براساس حداقل قیمت انتخاب خواهد شد.

 

-         مناقصه گر مکلف است علاوه بر ارائه اسناد مربوط به شاخصهای ارزیابی فنی ، خلاصه قابل تصدیق آنها را در قالب جداول پیوست تکمیل و ارائه نماید .

 

 

 

نام و نام خانوادگی امضاء کننده :

سمت امضاء کننده :                                                                

    تاریخ :

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/05/30 مهلت دریافت اسناد: 1397/06/10
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/06/25 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/06/25
تاریخ انقضاء: 1397/06/25
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0