مشخصات عمومی
کد: 97/65138/503 نوع فراخوان: دو مرحله ای
عنوان: اجرای عملیات نگهداری شبکه ، رسیدگی به اتفاقات شبکه ، بازدید ورفع اتصال شبکه روشنائی معابر ، بازدید خطوط و پستها واجرای تعمیرات پیشگیرانه ، اصلاح و ساماندهی ، خاموشیهای با برنامه فشار ضعیف و متوسط وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

                      اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال                               "مقام معظم رهبری"

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره  503/ 65138 / 97 مورخ 02 / 02 / 97

*******************************************************

 

موضوع مناقصه: اجرای عملیات نگهداری شبکه ، رسیدگی به اتفاقات شبکه ،  بازدید ورفع اتصال شبکه روشنائی معابر ، بازدید خطوط و پستها واجرای تعمیرات پیشگیرانه ، اصلاح و ساماندهی ، خاموشیهای با برنامه فشار ضعیف و فشار متوسط و پستهای هوایی و زمینی روستاهای تابعه خطوط 20 کیلوولت تغذیه روستاها از مبدا فوق توزیع شرکت توزیع نیروی برق تبریز با تعداد 84944 مشترک بصورت دستمزدی مطابق شرح کلی خدمات منضم به اسناد مناقصه

 

دستگاه مناقصه گزار :  شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

مهلت فروش اسناد :  از تاریخ 05 / 02 / 97 لغايت 16 / 02 / 97    

 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :000 000 475  ریال

 

محل فروش اسناد :

تبريز : کوی ولیعصر – خیابان نظامی – اول خیابان قطران – شرکت توزیع نیروی برق تبریز – طبقه 4 – اداره مناقصه و قرارداد ها

تهران: ميدان ونك،خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي بهرامی

 

مبلغ فروش اسناد سیصد  هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر – فلکه بارنج  

 

مهلت و محل تحويل پيشنهادات :

آخرین مهلت تحويل پيشنهادات  تا ساعت 14 روز شنبه  مورخ  29/ 02 / 97 و محل تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز ، کوی ولیعصر ،خيابان نظامی ، اول خيابان قطران ، تلفن 49 – 3328946 3دورنگار : 3328950 3صندوق پستی : 4838 – 51335 

 

ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :

ساعت 11 روزیکشنبه  مورخ  30/ 02/97 طبقه چهارم ساختمان شرکت توزیع نیروی برق تبریز واقع در کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول خیابان قطران  

 

شرایط خاص :

ارائه گواهی رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو

 

آدرسهای اینترنتـی شرکت بدین شرح می باشد:

پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir   http://و سایت توانیر www.tavanir.org.ir //:http و

سایت توزیع برق تبریز www.toztab.ir //:http   

 

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایند و خرید از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد.  

 

                                                                                                                 شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

 

 

 

 

شرايط و اسناد  مناقصه عمومی دو مرحله ای

        شماره 503/ 65138     / 97 مورخ 02 / 02   / 97

 

1) موضوع مناقصه :

اجرای عملیات نگهداری شبکه ، رسیدگی به اتفاقات شبکه ،  بازدید ورفع اتصال شبکه روشنائی معابر ، بازدید خطوط و پستها واجرای تعمیرات پیشگیرانه ، اصلاح و ساماندهی ، خاموشیهای با برنامه فشار ضعیف و فشار متوسط و پستهای هوایی و زمینی روستاهای تابعه خطوط 20 کیلوولت تغذیه روستاها از مبدا فوق توزیع شرکت توزیع نیروی برق تبریز با تعداد 944 84 مشترک بصورت دستمزدی مطابق شرح کلی خدمات منضم به اسناد مناقصه

 

الف) محل انجام کار : روستاهای تحت مدیریت شرکت توزیع نیروی برق تبریز طبق پیوست یک

ب   ) حجم کار : برابر لیست روستاها بشرح پیوست شماره یک به تعداد حداکثر 147 روستا

ج    ) با عنایت به اینکه فیدرهای تغذیه کننده روستاها قابل تفکیک نمی باشد پرسنل برق روستائی موظفند از اول فیدرهای خروجی از پست های فوق توزیع و سایر فیدرهای مرتبط 20 کیلوولت و فشار ضعیف با هماهنگی امورها نسبت به ارائه خدمات اقدام نمایند.

د    ) افزایش و یا کاهش تعداد روستاها و تعداد مشترکین تاثیری بر قیمت پیشنهادی نخواهد داشت.

 

2) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : برای کل موضوع مناقصه  (بعدد) 000 000 475 ( بحروف )   چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال می باشد که بايد به يکی از صورتهای مشروحه زير، در پاکت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

 

1ـ2) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر ـ فلکه بارنج 

 

2-2) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروی برق تبريز مطابق نمونه پيوست که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ گشايش پيشنهادها معتبر بوده و قابل تمديد باشد . اين تضمين به هنگام عقد قرارداد و اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات آزاد و مسترد خواهد شد . برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10 روز پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردن تضمين حسن انجام تعهدات بر اساس سقف مبلغ قرارداد به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع کارفرما ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع کارفرما ضبط ميشود .

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای 1-2 و 2-2 ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از جمله درخواست کسر از مطالبات ، ارائه وجه نقد و یا هر گونه چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد.

 

 

 

3) تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تسليم و تنظيم پيشنهادها :

--------------------------------------------------

پيشنهادات بايستی در 3 پاکت سربسته الف و ب و ج  که روی آنها عبارت " مربوط به ارائه خدمات نگهداری شبکه و رسیدگی به اتفاقات شبکه و اصلاح و ساماندهی و خاموشیهای با برنامه فشار ضعیف و فشار متوسط و پستهای هوایی و زمینی روستاهای تابعه شرکت توزیع نیروی برق تبریز" قيد شده باشد بشرح زير تنظيم ، تکميل و حداکثر تا ساعت 14روز شنبه مورخ 29 / 02 / 97  به دبيرخانه اين شرکت واقع درتبریز كوي وليعصر ، خيابان نظامي اول خيابان قطران تلفن : 49 ـ33328946 دورنگار: 33328950 ـ 041 ـ صندوق پستی : 4838 ـ 51335 تسليم گردد .

هر سه پاکت بايد بطور جداگانه لاک و مهر شده روی هر پاکت نام آن ) پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب )  ، یا پاكت (ج) (درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهرشده و روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود.

پیشنهاد باید کامل ، صریح و روشن بوده ، کلیه صفحات آن امضا و مهر شده و به ترتیب فوق تنظیم و تسلیم گردد . به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا" پیشنهادهائیکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاریخ تعیین شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذیرفته نخواهد شد .

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

-------------------------

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 همین شرایط

 

پاکت فنی و بازرگانی ( پاکت ب ) :

----------------------------

1.ب ـ  کپی اساسنامه .

2.ب ـ  کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی .

3.ب ـ  گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ  شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار.

5.ب ـ ارائه گواهی رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو

6.ب ـ  فرم تکمیل شده ارزیابی پیمانکاران با ارائه اسناد مثبته

7.ب ـ  مدارک مربوط به شاخصهای ارزیابی منضم به اسناد مناقصه

 

تمامی اسناد فوق می بایستی به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پيشنهاد دهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسيده باشد.

فرم پرسشنامه اطلاعاتی تامین کنندگان در پنج برگ ( منضم به اسناد مناقصه ) می بایستی بصورت کامل تکمیل و مدارک مربوطه در پاکت ب ارسال گردد در غیر اینصورت درخصوص امتیازات ارائه شده از سوی کمیته  فنی بازرگانی هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نخواهدبود. 

 

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضاء و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از خریدار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

تبصره 3 :

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد  .

 

پاکت مالی(پاکت ج )  :

-------------------

محتوی پيشنهاد قيمت بوده که بايستی بصورت پلوس ، مینوس  به ازای هر مشترک یا تایید ارقام برآورد اولیه صرفا" در برگه پیشنهاد قیمت ( پیوست شماره  5 ) به عدد و نیز حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی ارائه و به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت براساس اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت رسیده و به مهر شرکت نيز ممهور شود. در صورت مغایرت بین حروف و عدد پیشنهادی و یا محاسبه ارقام ، مبلغ کمتر ملاک مقایسه و عقد قرارداد خواهد بود .

پيشنهاد بايد حداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع بوده و هيچگونه شرط يا        هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده و عدم ذکر مدت اعتبار کمتر از 3 ماه نیز رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد بود و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد .

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و هيچگونه تخفيف پس از ارائه اسناد تا مرحله تعيين برنده مناقصه پذيرفته نخواهد شد و انتخاب برنده براساس کمترین قیمت تراز شده خواهدبود.

نحوه تراز سازی قیمت با استفاده از ضوابط زیر انجام خواهد شد .

 

                                        100×قیمت پیشنهادی

                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  قیمت تراز شده

                                            ) 100-I( 100-T

 

T = امتیاز فنی

I = ضریب تاثیر پذیری فنی ( در فرمول فوق ضریب تاثیر پذیری فنی 10 % می باشد.  )

 

حداقل امتیاز فنی مورد نیاز برای هر یک از پیشنهاد دهندگان 65 خواهد بود.

 

 

4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی ( افتتاح پاکات )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسيدگی به پيشنهادها رأس ساعت 11  روز  یکشنبه  مورخ   30  / 02   /97 در طبقه چهارم ساختمان شرکت توزیع نیروی برق تبریز واقع در کوی ولیعصر خیابان نظامی ـ اول خیابان قطران انجام خواهد گرفت و حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه مناقصه آزاد است. بررسي پيشنهادات و اعلام نتيجه مناقصه حداكثر يك ماه پس از افتتاح پاكات ج خواهد بود.

در اين جلسه ابتدا پاکت الف افتتاح و در صورت تائيد و کامل بودن محتويات آن نسبت به افتتاح پاكت  ب پيشنهاد دهندگان كه مربوط به صلاحیت و احراز شرایط پیمانکاران بر اساس موارد مندرج در شاخصهای ارزیابی منضم به اسناد می باشد اقدام خواهد شد.

و در صورت تكميل بودن جهت بررسي و ارزيابي به کمیته فني بازرگاني تحويل خواهد شد. ضمنا" زمان افتتاح پاكات ج متعاقبا" به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید .

 

در جلسه افتتاح پاکات ج ، پاکت ج مناقصه گرانی که حداقل امتیاز فنی 65 را کسب نمایند گشوده خواهد شد و برنده مناقصه براساس حداقل قیمت تراز شده انتخاب خواهد شد. درصورتیکه قیمتهای تراز شده مناقصه گران باهم برابر باشد برنده براساس قرعه کشی انتخاب خواهد شد.

 

5 ) محل اجرای موضوع مناقصه :

حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تبریز شامل روستاهای مندرج در پیوست شماره یک منضم به اسناد مناقصه خواهد بود.

 

6) مدت اجرای کار :

 به مدت یک سال شمسی از تاریخ تحویل روستاهای موضوع مناقصه طی صورتجلسه کتبی  

 

7) کارفرما و مناقصه گزار :

شرکت توزيع نيروی برق تبريز

 

8) دستگاه نظارت :

امور برق مربوطه ( ناظر مقیم )و معاونت بهره برداری ( دفتر نظارت بر بهره برداری گروه کارشناسان نظارت بر برق روستایی ) بعنوان ناظر عالی.

 

9) مبلغ تامین اعتبار شده  : سقف مبلغ قابل تامین اعتبار  8500 میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی

 

10) پيشنهاد دهنده تائيد می کند که از جميع قوانين و مقررات ذیربط خصوصا" قوانین مربوط به بیمه های تامین اجتماعی به ویژه ماده 38 قانون مذکور و قانون کار و حفاظت فنی و قانون مالیاتهای مستقیم مطلع بوده و متعهد اجرای آنها می باشد .

 

11) در صورت عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار برنده ، کارفرما مختار است علاوه بر ضبط ضمانت وی و وصول خسارت ، اجرای موضوع قرارداد را به نفر دوم یا دیگری واگذار نماید.

 

12) پيشنهادها بايد صريح و بدون قيد شرط و ابهام تسليم گردد به پيشنهادهای مبهم ، مشروط و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

 

13) مناقصه گزار در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار بوده و برنده مناقصه را باتوجه به ارزيابی شرکتها و مقايسه قيمتها و با تشخيص خود تعيين می نمايد .

 

14) شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به منزله قبول کليه آئين نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گزار می باشد .

 

15) درخصوص کليه کسورات متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع این مناقصه براساس قوانین جاری کشور عمل خواهدشد. 

 

16) برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی قابل  قبول کارفرما ، معادل 10% کل مبلغ قرارداد را بعنوان تضمين حسن انجام تعهدات تسليم کارفرما نمايد .

 

17) دستگاه مناقصه گزار می تواند موضوع قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

 

18) پيمانکار با اعلام قيمت پيشنهادی تعهد می نمايد از کم و کيف کار آگاهی کافی داشته و اعتراض بعدی و اظهار عدم اطلاع از چگونگی کار مسموع نخواهد بود.

 

19) ) قرارداد شامل تعدیل و ما به التفاوت نبوده و هیچگونه پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نخواهدشد.

 

20) پیمانکار موظف به بیمه نمودن کلیه کارکنان خود به بیمه مسئولیت مدنی درطول مدت قرارداد می باشد و کلیه مسئولیتهای عدم رعایت آن به عهده پیمانکار می باشد

 

21) پيمانکارمتعهدمی گردد ضمن اجرای مفاد اين قرارداد ازبکارگيری نيروهای شاغل کارفرما خودداری نمايد.

 

22) کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

23) چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست تا قبل از تحویل پاکات مناقصه کتبا" از شرکت توضیح بخواهد . شرکت کنندگان در مناقصه می تواند جهت پرسش سؤالات فنی با شماره تلفن  33328515  _ 041 و سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33291770 _ 041 تماس حاصل فرمایند. 

 

24) در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه ، مراتب سه روز قبل از افتتاح پاکتها در سایت های پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir //:http و سایت توانیر http://tavanir.org.ir   و سایت توزیع برق تبریز                       toztab.ir   http:// درج خواهد گردید و این اصلاحیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شد و کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آنها می­باشند .

 

25) ارائه شناسه ملی و کد اقتصادی توسط مناقصه گران الزامی می باشد .

 

26) چنانچه حین اجرای عملیات موضوع قرارداد دستگاه نظارت انجام کارهایی را در ارتباط با موضوع قرارداد به پیمانکار ابلاغ نمایدکه برای آنها فهرست مقادیر و قیمتها پیش بینی نشده باشد ،قیمت پیشنهادی پیمانکار قبلا" بایستی به تائید کار فرما برسد.

 

27 ) اجرای این قرارداد هیچگونه حق و رابطه استخدامی برای عوامل اجرایی پیمانکار در سطح شرکت توزیع نیروی برق تبریز ایجاد نمی نماید.

 

28 ) تهیه کارت شناسایی برای هر یک از عوامل پیمانکار پس از اخذ تائیدیه حراست و امور محرمانه توسط وبه هزینه پیمانکار الزامی است .( طراحی ، صدور و تحویل کارت شناسایی به عهده دفتر حراست میباشد . )

 

29 )شرايط مناقصه در 29 ( بیست و نه ) بند تنظيم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.  

 

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                                   مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروی برق تبریز       

نام و نام خانوادگی امضاء کننده:

 کد ملی :

کد اقتصادی :

سمت امضاء کننده :  

تاریخ:

 

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/02/05 مهلت دریافت اسناد: 1397/02/16
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/02/30 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/02/30
تاریخ انقضاء: 1397/02/30
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0