مشخصات عمومی
کد: 96/64370/503 نوع فراخوان: دو مرحله ای
عنوان: انتخاب پیمانکار برای تهیه تجهیزات ، حمل به پای کار و اجرای عملیات نیرورسانی به مساکن مهر شهر جدیدسهند و تامین روشنایی معابر لوپهای میدان فاز 3 بصورت کلیددردست وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

                                    اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال                         "مقام معظم رهبری"

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره  503/ 64370 /96  مورخ   21 / 12 /96

 

موضوع مناقصه: عبارت است ازانتخاب پیمانکار برای تهیه تجهیزات ، حمل به پای کار و اجرای عملیات نیرورسانی به مساکن مهر شهر جدیدسهند و تامین روشنایی معابر لوپهای میدان فاز 3 بصورت کلیددردست  .

 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 

دستگاه مناقصه گزار :  شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

مدت اجرای موضوع مناقصه : دو ماه

 

مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد ایران :  ازساعت 8 صبح مورخ  26/ 12 /96  لغايت ساعت 19 عصر مورخ   15/ 01 / 97 با واریز وجه از طریق درگاه پرداخت سامانه به مبلغ سیصد هزار ریال .

 

مهلت دریافت اصل اسناد :  ازساعت 8 صبح مورخ  26/ 12 /96  لغايت ساعت 14 ظهر مورخ   15/ 01 / 97 با ارائه معرفی نامه کتبی و مستندات واریز مبلغ اسناد در سامانه و با مراجعه به آدرسهای زیر خواهد بود .

 

تبريز : جاده ائل گؤلی ، بالاترازهتل شهریار، ساختمان شماره 2  شرکت توزیع نیروی برق تبریز ، طبقه اول ، اداره قراردادها و مناقصات

تهران: ميدان ونك،خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي بهرامی

 

مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد :پیشنهاد دهندگان می بایست ضمن بارگذاری تصویر کلیه مدارک ( پاکات الف ، ب و ج ) در سامانه ستاد تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 29/01/ 97 نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه اقدام گردد.

به پیشنهاداتی ( پاکات الف ، ب و ج ) که بعد از ساعت 10 ( ده ) صبح روز مذکور به دبیرخانه شرکت ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه 000 000 591 ریال می باشد.

 

ساعت ، روز و محل قرائت پیشنهادات :

روز چهارشنبه ساعت 11 مورخ 29 /01/96و محل قرائت به آدرس تبريز ، کوی ولیعصر ،خيابان نظامی ، اول خيابان قطران ، تلفن 49 – 3328946 3طبقه ششم ، سالن جلسات برگزار خواهد شد .

 

شرایط خاص :

ارائه گواهی رتبه بندی در رشته نیرو و رعایت ظرفیت کار آزاد الزامی است. 

 

جهت اخذ اطلاعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه فرمایید:

پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir //: httpو سایت توانیر www.tavanir.org.ir //: http   و سایت توزیع برق تبریزwww.toztab.ir  //: http

 

شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 -021

 

                                                                                 شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

 

 

شرايط و مشخصات مناقصه عمومی  دو مرحله ای

شماره    503/ 64370  /96 مورخ 21 / 12 / 96                     

-----------------------------------------------------------

 

1) موضوع مناقصه عبارت است از :

انتخاب پیمانکار برای تهیه تجهیزات ، حمل به پای کار و اجرای عملیات نیرورسانی به مساکن مهر شهر سهند و تامین روشنایی معابر لوپهای میدان فاز 3 بصورت کلیددردست و بر اساس فهرست مقادیر و لیست تجهیزات و طرحهای ارائه شده توسط کارفرما منضم به اسناد مناقصه مطابق بامشخصات فنی واستانداردهای وزارت نيرو ملی وبين المللی به ترتيب الويت.

 

2) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :

--------------------------------------

1)          مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :  برای کل موضوع مناقصه 000 000 591 ریال  بوده که بايد به يکی از صورتهای مشروحه زير ، در پاکت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود :

الف ) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 2175120401005  بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک ملی شعبه دانشگاه تبریز  واقع در خیابان امام خمینی جنب دانشگاه تبریز   

 

ب ) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروی برق تبريز مطابق نمونه پيوست که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ گشايش پيشنهادها معتبر بوده و برای دفعات قابل تمديد باشد . اين تضمين به هنگام عقد قرارداد و اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات آزاد و مسترد خواهد شد . برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10 روز پس از ابلاغ کارفرما به او با سپردن تضمين حسن انجام تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادی خود به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع کارفرما ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع کارفرما ضبط ميشود .

 

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای الف و ب ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از جمله درخواست کسر از محل مطالبات ، ارائه وجه نقد و یا هر گونه چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد.

 

 

3) تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تنظيم و تسليم پيشنهادها:

-----------------------------------------------------------

مناقصه گران بایستی تا مهلت مقرر در آگهی با مراجعه به سایت ( ستاد ایران ) به آدرس www.setadiran.ir نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند .

 

 

مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد :

پیشنهاد دهندگان می بایست ضمن بارگذاری تصویر کلیه مدارک ( پاکات الف ، ب و ج ) در سامانه ستاد تا ساعت 10 صبح روز            چهارشنبه مورخ 29/ 01/ 97 نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده در ذیل به دبيرخانه اينشرکت واقـع در  تبريز : کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول خیابان قطران ، شرکت توزیع نیروی برق تبریز ـ طبقه اول اقدام نمایند.

تبصره :

جهت کاهش حجم فایل پاکت" ب "در مرحله بارگذاری لزومی به مهر و امضاء نمودن تمامی صفحات نبوده و کافی است مناقصه گر نامه ای با مضمون " کلیه مفاد مندرج در تمامی اسناد مناقصه رویت و مورد تایید این مناقصه گر می باشد " را در ابتدای پاکت          "ب " بارگذاری نمایند . بدیهی است مهر و امضاء تمامی اسناد توسط صاحبان امضاء مجاز در ارسال اصل اسناد ضروری می باشد.

پيشنهادات بايستی در 3 پاکت سربسته الف و ب و ج که روی آنها عبارت "  انتخاب پیمانکار برای تهیه تجهیزات ، حمل به پای کار و اجرای عملیات نیرورسانی به مساکن مهر شهر سهند و تامین روشنایی معابر لوپهای میدان فاز 3 بصورت کلیددردست  " قيدشده باشد بشرح زير تنظيم ، تکميل گردد.

به پیشنهاداتی ( پاکات الف ، ب و ج ) که بعد از ساعت 10 ( ده ) صبح روز مذکور به دبیرخانه شرکت ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

هر سه پاکت بايد بطور جداگانه لاک و مهر شده و روی هر پاکت نام آن پاکت ( الف ) یا پاکت  ( ب ) یا پاكت (ج) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهر شده و روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد دهنده  ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود .

پيشنهاد بايد کامل ، صريح و روشن بوده ، کليه صفحات آنها امضاء و مهر شده و به ترتيب فوق تنظيم و تسليم گردد.

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

---------------------------------

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 همین شرایط

 

پاكت فني و بازرگاني ( پاكت ب ) :              

-----------------------------------

1.ب ـ  کپی اساسنامه

2.ب ـ  کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

3.ب ـ  گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ  شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار

5.ب ـ ارائه گواهی رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو

6.ب ـ  تکمیل فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار و ارائه آن  بصورت پرینت شده از سایت 

7.ب ـ  فرم تکمیل شده ارزیابی پیمانکاران با ارائه اسناد مثبته

 

تمامی شرایط و اسناد مناقصه ، قرارداد ضمیمه و پیوستهای آن و همچنین اسناد  فوق می بایستی به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پيشنهاد دهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسيده باشد.

مدارک مربوط به شاخصهای ارزیابی فنی و فرم پرسشنامه اطلاعاتی تامیین کنندگان ( در پنج برگ منضم به اسناد مناقصه ) میبایستی بصورت کامل تکمیل و در پاکت (ب) ارسال گردد در غیر اینصورت در خصوص امتیازات ارائه شده از سوی کمیته فنی بازرگانی هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود.

 

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضاء و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از مناقصه گذار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

تبصره 3 :

مناقصه گران ضمن طی تمامی مراحل از طریق سامانه ستاد ایران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایند .

 

پاکت مالی(پاکت ج )  :

----------------------------

محتوی پيشنهاد قيمت بوده که بايستی به عدد ، حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی بهمراه ریز قیمتها دربرگهای گزارش تجمیعی کالای برآوردی پروژها و قیمت کل در برگه پيشنهاد قيمت پیوستی اسناد مناقصه ارائه شود  و به امضاء مسئولين مجاز شرکت رسيده  ( بر اساس اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات در روزنامه ) و به مهر شرکت نيز ممهور شود. چنانچه پيشنهادی فاقد قيمت به حروف باشد مردود شناخته شده و در صورت مغايرت بين حروف و عدد پيشنهادی و یا محاسبه ارقام ، مبلغ کمتر ملاک مقايسه و عقدقرارداد خواهد بود .

پيشنهادبايدحداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهادمعتبروقيمتها مقطوع بوده و هيچگونه شرط ياهزينه ای ديگرتحت هرعنوان موردقبول نبوده وعدم ذکرمدت اعتبارکمتراز3 ماه نیزرافع تعهدات شرکت کننده درمناقصه نخواهدبودواز نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد.

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و هيچگونه تقاضای تخفيف پذيرفته نخواهد شد .

 

4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی ( افتتاح پاکات ) :

-------------------------------------------------------------

رسيدگی به پيشنهادها رأس ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ   29/ 01  /96در تبریز ، کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، خیابان قطران ، تلفن 49 33328946 طبقه ششم سالن جلسات انجام خواهد گرفت و حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه مناقصه آزاد است . بررسي پيشنهادات و اعلام نتيجه مناقصه حداكثر يك ماه پس از افتتاح پاكات ج خواهد بود.

دراين جلسه ابتدا پاکت الف افتتاح ودرصورت تائيدوکامل بودن محتويات آن و نیزتضمين شركت در مناقصه نسبت به افتتاح پاكتهاي ب پيشنهاد دهندگان كه مربوط به صلاحیت و احراز شرایط پیمانکاران بر اساس موارد مندرج دراسناد مناقصه بوده اقدام خواهد شد. ضمنا" زمان جلسه افتتاح پاکات ج متعاقبا" به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.

در جلسه افتتاح پاکات ج ، پاکات ج مناقصه گرانی که حداقل امتیاز فنی 65 را کسب نمایند گشوده خواهد شد .و برنده مناقصه براساس حداقل قیمت انتخاب خواهد .

 

تبصره :

در صورتی که حداقل قیمت پیشنهادی مناقصه گران با هم برابر باشد برنده بر اساس قرعه کشی انتخاب خواهد شد.

 

5 ) محل اجرای موضوع مناقصه :

محدوده جغرافیایی شهرستان اسکو ( شهر جدید سهند )

 

6) مدت اجرای کار : دو ماه

 

7) کارفرما و مناقصه گزار :

 شرکت توزيع نيروی برق تبريز

 

8) دستگاه نظارت :

 دفتر کنترل برنامه و پروژه شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

9)  قرارداد شامل تعدیل آحاد بهاء نخواهدشد .

 

10) پيشنهاد دهنده تائيد می کند که از جميع قوانين و مقررات ذیربط خصوصا"قوانین مربوط به بیمه های تامین اجتماعی به ویژه ماده 38 قانون مذکور و قانون کار و حفاظت فنی و قانون مالیاتهای مستقیم مطلع بوده و متعهد اجرای آنها می باشد .

 

11) پیشنهاد دهنده اعلام میدارد که مشمول قانون منع مداخله مصوب 22 دی ماه 1337 نمی باشد و در صورتیکه خلاف آن برای کارفرما محرز شود قرارداد فسخ و ضمانتنامه حسن انجام تعهدات پیمانکار ضبط می گردد. 

 

12) مناقصه گزار در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار بوده و برنده مناقصه را باتوجه به ارزيابی شرکتها و مقايسه قيمتها و با تشخيص خود تعيين می نمايد .

 

13) شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به منزله قبول کليه آئين نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گزار می باشد. 

 

14) در خصوص کليه کسورات متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع این مناقصه براساس قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.

 

15) برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی قابل قبول کارفرما ، معادل 5% کل مبلغ قرارداد را بعنوان تضمین حسن انجام تعهدات تسلیم کارفرما نماید.

 

16) دستگاه مناقصه گزار می تواند در طول مدت اجرای قرارداد ناشی از این مناقصه احجام قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

 

17) مبلغ برآورد کل  :

مبلغ برآورد کل موضوع مناقصه 700 181 816 11 ریال از محل اعتبارات عمرانی میباشد.

 

18) پیمانکار موظف است ظرف مدت 7 روز بعد از مبادله قرارداد فردی را بعنوان رابط آشنا به اجرای کار جهت مراجعه به امور برق مربوطه و پیگیری مراحل اجرای پروژه ها و تهیه صورتمجلس و صورت وضعیت تعیین و کتبا" به دستگاه نظارت معرفی نماید نامبرده مکلف است که در طول مدت قرارداد در دسترس کارفرما باشد .

19) پيمانکار با اعلام قيمت پيشنهادی تعهد می نمايد از کم و کيف کار آگاهی کافی داشته و اعتراض بعدی و اظهار عدم اطلاع از چگونگی کار مسموع نخواهد بود.

20) حق بیمه متعلقه به این مناقصه براساس ضوابط طرحهای غیرعمرانی خواهد بود . 

 

21) پيمانکار مکلف است نسبت به انجام هماهنگيهای لازم در خصوص اجرای موضوع قرارداد و نيز ارائه گزارشات پيشرفت کار و حل و فصل موانع اجرايی و قراردادی با دفتر کنترل برنامه و پروژه های توزیع کارفرما به انجام برساند .

 

22)  پيمانکارمتعهدمی گرددضمن اجرای مفاداين قرارداد از بکارگيری نيروهای شاغل کارفرما خودداری نمايد .

23) پيمانکار موظف است از کارکنان و متخصصين واجد شرايط در امر اجرای موضوع قرارداد استفاده نمايد .

24) اخذ مجوز شهرداری یا هماهنگی با شهرداریها برای اجرای پروژه های موضوع مناقصه به عهده شرکت توزیع نیروی برق تبریز   می باشد.

 

25) در صورتی که پیمانکاری در ارسال و ارائه صورت وضعیت تخلفی مرتکب شود ضمن فسخ قرارداد بدون تذکر کتبی به سازمان برنامه و بودجه استان معرفی و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمی باشد.

 

26) چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست تا قبل ازتحویل پاکات مناقصه کتبا" از شرکت توضیح بخواهد . شرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت پرسش سوالات فنی با شماره تلفن 36675051-041 و سوالات بازرگانی با شماره تلفن 33339560-041 تماس حاصل فرمایند. . 

 

27) کلیه هزینه های نشر آگهی و هزینه کارمزد خدمات سامانه ستاد ایران  به عهده برنده مناقصه می باشد.

28) پيمانکار مکلف است پس از ابلاغ قرارداد قبل از شروع به کار نسبت به بیمه نمودن تاسیسات و تجهیزات موضوع قرارداد مطابق تصویب نامه شماره 105600 / ت 40484 هـ مورخ 23/5/90 هیئت وزیران ( روگرفت پیوست ) اقدام و روگرفت بیمه نامه خود را به امور تدارکات و دستگاه  نظارت ارائه نماید و مسئولیت عدم رعایت تصویب نامه فوق به عهده پیمانکار است .(و پیگیری ارائه بیمه نامه توسط پیمانکار به عهده دستگاه نظارت می باشد )

29) تهیه تجهیزات با رعایت لیست تجهیزات مورد تایید کمیته فنی و بازرگانی کارفرما به عهده پیمانکار بوده و اجرای موضوع قرارداد صرفا" بصورت کلیددر دست خواهد بود .

30)حد نصاب تعداد پیشنهاد دهندگان 2 میباشد.

31) در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه ، مراتب سه روز قبل از افتتاح پاکات در سامانه ستاد www.setadiran.ir و همچنین سایت های پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir //:http و سایت توانیر http://tavanir.org.ir   و سایت توزیع برق تبریزtoztab.ir  http://   درج خواهد گردید و این الحاقیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شد و کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آن میباشند .

32) ارائه شناسه ملی توسط برنده مناقصه الزامی می باشد.

33)  شرايط مناقصه در  33( سی و سه) بند تنظيم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.

 

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                                               مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروی برق تبریز

نام ونام خانوادگی امضاء کننده :

 سمت امضاء کننده :

 تاریخ

کدملی :

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1396/12/26 مهلت دریافت اسناد: 1397/01/15
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/01/29 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/01/29
تاریخ انقضاء: 1397/01/29
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0