مشخصات عمومی
کد: 9659681/503 نوع فراخوان: دو مرحله ای
عنوان: عبارت است از انتخاب پیمانکار جهت تامین 70 نفر نیروی انسانی برای انجام خدمات اداری و مالی در حوزه جغرافیایی شرکت توزیع نیروی برق تبریز طبق شرح کار و جزئیات مندرج در پیوست شماره یک قرارداد ضمیمه مناقصه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

                      اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال                               "مقام معظم رهبری"

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 503/59681/96 مورخه   25 /11/96

******* ***********************************************

موضوع مناقصه:  عبارت است از انتخاب پیمانکار جهت تامین 70 نفر نیروی انسانی برای انجام خدمات اداری و مالی در حوزه جغرافیایی شرکت توزیع نیروی برق تبریز طبق شرح کار و جزئیات مندرج در پیوست شماره یک قرارداد ضمیمه مناقصه  

 

مدت زمان اجرای کار : یکسال شمسی

 

دستگاه مناقصه گزار :  شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

مهلت فروش اسناد :  ازتاریخ 28 / 11 /96 لغايت 06 / 12 /96   

 

مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه : 000 000 850 ریال ( بحروف هشتصد و پنجاه میلیون ریال ) میباشد .

 

محل فروش اسناد :

تبريز : جاده ائل گؤلی ، بالاترازهتل شهریار ، ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طبقه اول ، اداره قراردادها و مناقصات

تهران: ميدان ونك، خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي بهرامی

 

مبلغ فروش اسناد : 

مبلغ فروش اسناد سیصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر - فلکه بارنج

تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفینامه کتبی خواهد بود .

 

مهلت و محل تحويل پيشنهادات :

آخرین مهلت تحويل پيشنهادات  تا ساعت  10 صبح روز یکشنبه مورخ 20 /12/96  و محل تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز،کوی ولیعصر،خيابان نظامی،اول خيابان قطران ، تلفن 49 - 3328946 3دورنگار : 3328950 3صندوق پستی : 4838 - 51335 

 

ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :

ساعت 12روز یکشنبه مورخ20 / 12/96  ساختمان شماره2شركت توزيع نیروی برق تبريز واقع درجاده ائل گؤلی، بالاتر از هتل شهریار ، ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروی برق تبریز ، طبقه چهارم 

 

آدرسهای اینترنتـی جهت دریافت اطلاعات بشرح زیر می باشد:

پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir //: http و سایت توانیر www.tavanir.org.ir //: http  

شرکت توزیع نیروی برق تبریز www.toztab.ir //: http

 

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده در آگهی روزنامه  مراجعه  فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هرطریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد.         

 

                                          

                                                                                                        شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

 

 

 

 

شرايط وا سناد مناقصه عمومی دو مرحله ای

شماره   503/   59681    /96 مورخ     25                / 11 / 96

----------------------------------------

1) موضوع مناقصه :

عبارت است از انتخاب پیمانکار جهت تامین 70 نفر نیروی انسانی برای انجام خدمات اداری و مالی در حوزه جغرافیایی شرکت توزیع نیروی برق تبریز طبق شرح کار و جزئیات مندرج در پیوست شماره یک قرارداد ضمیمه مناقصه  و بشرح ذیل :

 

1-1)      انجام وظایف کارشناسی به تعداد 12 نفر

1-2)      انجام وظایف امور اداری و تایپ در حوزه ستادی و امورهای برق تابعه به تعداد 45 نفر

1-3)      انجام وظایف اپراتور تلفن و بی سیم در حوزه ستادی و امورهای برق تابعه به تعداد 10 نفر

1-4)      انجام وظایف نامه رسانی در حوزه ستادی و واحدهای تابعه شرکت به تعداد 3 نفر

 

2) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : برای کل موضوع مناقصه( بعدد ) 000 000 850 ریال ( بحروف هشتصد و پنجاه میلیون ریال )  می باشدکه  بايد به يکی از صورتهای مشروحه زير ، در پاکت  " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

 

1ـ2 ) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 نزد بانک سرمایه شعبه تبریز (کوی ولیعصر -فلکه بارنج )

 

2ـ2 ) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروي برق تبريز مطابق نمونه پيوستی که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه معتبر بوده و قابل تمديد باشد . اين تضمين به هنگام عقد قرارداد و اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات آزاد و مسترد خواهد شد . برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10 روز کاری پس از ابلاغ خریدار به او ، با سپردن تضمين حسن انجام تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادی خود ، به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع خریدار ضبط مي شود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع خریدار ضبط ميشود .

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای 1ـ2و 2ـ2 ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه ازجمله درخواست کسراز محل مطالبات، ارائه وجه نقد و یا هرگونه چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد .

 

3) تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تنظيم و تسليم پيشنهادها :

پيشنهادات بايستی در 3 پاکت سربسته الف، ب و ج که روی آنها عبارت" مربوط به مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات اداری و مالی در حوزه  جغرافیایی شرکت توزیع نیروی برق تبریز " قيد شده باشد بشرح زير تنظيم ، تکميل و حداکثر تا ساعت 10 روز           یکشنبه مورخ 20/ 12 /96 به دبيرخانه اين شرکت واقـع در : تبريز، کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول خیابان قطران ، شرکت توزیع نیروی برق تبریز ، طبقه اول تسليم گردد .

هر سه پاکت بايد بطور جداگانه لاک و مهر شده روی هر پاکت نام آن ، پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب )  ، یا پاكت (ج) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهرشده و روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود.

پیشنهاد باید کامل ، صریح و روشن بوده ، کلیه صفحات آن امضا و مهر شده و به ترتیب فوق تنظیم و تسلیم گردد . به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا" پیشنهادهائیکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاریخ تعیین شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذیرفته نخواهند شد .

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 همین شرایط 

 

پاكت فني و بازرگاني ( پاكت ب ) :

1.ب ـ کپی اساسنامه

2.ب ـ  کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

3.ب ـ  گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ  شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار

5.ب ـ ارائه مدارک مربوط به شاخصهای ارزیابی منضم به اسناد مناقصه

6.ب ـ کپی برابر اصل صلاحیت فعالیت از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی   

7.ب ـ  فرم پرسشنامه اطلاعاتی تامین کنندگان با ارائه اسناد مثبته

8.ب ـ کپی برابر اصل صورتهای مالی حسابرسی شده مطابق تصویبنامه شماره 16510/ت 39039 ک مورخ 9/2/88 وزارت امور اقتصادی و دارائی منضم به اسناد مناقصه 

 

تمامی شرایط و اسناد مناقصه، قرارداد ضمیمه و پیوستهای آن و همچنین اسناد فوق می بایستی به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پیشنهاد دهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسیده باشد.

 

مدارک مربوط به شاخصهای ارزیابی فنی و فرم پرسشنامه اطلاعاتی تامین کنندگان( در پنج برگ  منضم به اسناد مناقصه ) میبایستی بصورت کامل تکمیل و در پاکت  (ب) ارسال گردد در غیر اینصورت درخصوص امتیازات ارائه شده از سوی کمیته فنی بازرگانی هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نخواهدبود. 

 

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد.

 

 

 

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از خریدار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

 

تبصره 3 :

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده در آگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد  .

 

پاکت مالی ( پاکت ج )  :

محتوی پيشنهاد قيمت بوده که بايستی به عدد ، حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی صرفا" در برگه پيشنهاد قيمت منضم به اسناد مناقصه ارائه و به امضاء صاحبان امضا مجاز شرکت رسيده ( بر اساس آخرین آگهی تغییرات شرکت ) و به مهر شرکت نيز ممهور شود. در صورت مغايرت بين حروف و عدد پيشنهادی ، مبلغ کمتر ملاک مقايسه و عقد قرارداد خواهد بود .

 

ضمنا" پيشنهاد قیمت بايد حداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر بوده و نیز برای یک دوره مشابه قابل تمدید باشد.  قيمتها مقطوع بوده و هيچگونه شرط يا هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نیست. ذکر مدت اعتبار کمتر از 3 ماه رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد شد و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد .

 

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و تقاضای هرگونه تغییر در قیمت پس از ارائه اسناد پذيرفته نخواهد شد.

 

مناقصه گزار بر اساس کمترین قیمت تراز شده نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد نمود. نحوه تراز سازی قیمت با استفاده از ضوابط زیر انجام خواهد شد :

 

                  100×قیمت پیشنهادی

                      --------------------- =  قیمت تراز شده

                      ( -T 100I ( - 100

 

T = امتیاز فنی

I = ضریب تاثیر پذیری فنی (در فرمول فوق ضریب تاثیر پذیری فنی 10 % می باشد.  )

حداقل امتیاز فنی مورد نیاز برای هر یک از پیشنهاد دهندگان 65 خواهد بود.

 

 

4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی ( افتتاح پاکات ) :

رسيدگی به پيشنهادها رأس ساعت12 روزیکشنبه مورخ  20 / 12 /96 در ساختمان شماره 2 شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در جاده ائل گؤلی انجام خواهد گرفت و حضورپيشنهاددهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه مناقصه آزاد است.

در اين جلسه ابتدا پاکت الف افتتاح و در صورت تائيد و کامل بودن محتويات آن ، نسبت به افتتاح پاكت ب مناقصه گران اقدام خواهد شد .

در صورت تكميل بودن محتویات پاکت ب ، محتویات آن جهت بررسي و ارزيابي به كميته فني بازرگاني تحويل خواهد شد. ضمنا" زمان افتتاح پاكات ج متعاقبا" به اطلاع شركت كنندگان خواهد رسيد.

در جلسه افتتاح پاکات ج ، پاکت ج مناقصه گرانی که حداقل امتیاز فنی 65 را کسب نمایند گشوده خواهد شد و برنده مناقصه براساس حداقل قیمت تراز شده انتخاب خواهد شد. درصورتیکه قیمتهای تراز شده مناقصه گران باهم برابر باشد برنده براساس قرعه کشی انتخاب خواهد شد.

 

5) مناقصه گزار:

 شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

6) محل اجرای موضوع مناقصه :

کلیه مناطق تحت مدیریت و بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق تبریز و مناطقی که نفرات مرتبط با موضوع قرارداد از طرف شرکت برای ماموریت به آنجااعزام می شوند.

 

7) مدت اجرا :

یک سال شمسی از تاریخ ابلاغ قرارداد

 

8) قرارداد شامل تعدیل و پیش پرداخت نمی باشد .

 

9) پیشنهاد دهنده تائید می کند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به قرارداد و موضوع آن از جمله قانون کار، قانون تامین اجتماعی خصوصا"ماده 38 قانون مذکور، قانون مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده و قوانین ایمنی و حفاظت فنی مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها می باشد .

 

10) شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادها به منزله قبول کليه آئين نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گزار می باشد.

11)در خصوص کليه کسور قانونی متعلق به قرارداد ناشی از اين مناقصه، بر اساس قوانین جاری کشور عمل خواهدشد .

12)مناقصه گزار در رد يا قبول پيشنهادها مختار می باشد و برنده مناقصه را با توجه به ارزیابی شرکتها و مقایسه قیمتها و با تشخیص خود و حداکثر تا اتمام مدت اعتبار پیشنهادات تعیین می نماید .

 

13)برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری نسبت به ارائه ضمانتنامه قابل قبول کارفرما معادل 10% کل مبلغ قرارداد بعنوان تضمين حسن انجام تعهدات اقدام نمايد. این تضمین پس از اتمام قرارداد و اطمینان از انجام تمامی تعهدات قراردادی و تایید دستگاه نظارت کارفرما مسترد خواهد شد.

 

14)پرداخت مبلغ قرارداد ناشی از این مناقصه با توجه به انجام خدمات موضوع قرارداد و ارائه صورت وضعیتهای ماهانه و تایید دستگاه نظارت، طبق مفاد قرارداد ضمیمه اسناد مناقصه خواهد بود.

 

15)دستگاه مناقصه گزار می تواند در طول مدت اجرای قرارداد ناشی از این مناقصه، موضوع قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

 

16)برنده مناقصه حق واگذاری يا انتقال تمام يا قسمتی از تعهدات موضوع اين قرارداد ناشی از این مناقصه را بدون موافقت و اجازه کتبی مناقصه گزار به شخص حقيقی يا حقوقی ديگر ندارد.

 

17) در صورت عدم انجام تعهد توسط پیمانکار ، کارفرما مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارت ، اجرای موضوع قرارداد را به نفر دوم یا دیگر مراجعه نماید.

 

18)کلیه  هزينه های نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 

19)چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست تا قبل از تحویل پاکات مناقصه کتبا" از شرکت توضیح بخواهد . شرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت پرسش سؤالات فنی با شماره تلفن 33292856 - 041و سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33339560_041 تماس حاصل فرمایند

 

20)در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه، مراتب سه روز قبل از اتمام مهلت تسلیم پیشنهادها در سایت های پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir  //: http و سایت شرکت توانیر http://tavanir.org.ir   و سایت شرکت توزیع نیروی برق تبریزtoztab.ir  //: http درج خواهد گردید و این اصلاحیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهدشد و کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آنها میباشند .

شرايط مناقصه در 20 (بیست) بند و 3 تبصره، همچنین اسناد و قرارداد ضمیمه و پیوستهای آن که اجزای لاینفک این شرایط به شمار می روندبه رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                                                                               مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروي برق تبريز  

نام و نام خانوادگی امضاء کننده :

سمت امضاء کننده :

 تاریخ :

کدملی :

 

 

شرکت توزیع نیروی برق تبریز

شاخصهای ارزیابی پیمانکاران

موضوع:  انتخاب پیمانکار جهت تامین 70 نفر نیروی انسانی برای انجام خدمات اداری و مالی در حوزه جغرافیایی شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

مناقصه عمومی دو مرحله ای

شماره 503/59681/96 مورخه   25 /11/96

ردیف

عنوان شاخص

امتیاز

1

تجربه کاری

25

2

توان مالی

30

3

توان علمی

20

4

تاییدیه ها و رضایت از کارفرمایان قبلی

15

5

بومی بودن

10

جمع

100

 

 

 

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1396/11/28 مهلت دریافت اسناد: 1396/12/06
مهلت تحويل پیشنهادات: 1396/12/20 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1396/12/20
تاریخ انقضاء: 1396/12/20
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0