عنوان : طراحی و عملیاتی نمودن( Toolbox Meeting(T.B.M یا جلسات كوتاه مدت ایمنی برای اكیپ های اجرایی قبل از آغاز كار.
کد خبر : ۳۵۱۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ 
ساعت : ۹:۵:۴۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

طراحی و عملیاتی نمودن( Toolbox MeetingT.B.M) یا جلسات کوتاه مدت ایمنی برای اکیپ های اجرایی قبل از آغاز کار.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0